Kỹ thuật (Công nghệ chế tạo máy)

Quyết định số 5077/QĐ-BDGĐT-ĐH&SĐH, ngày 06/09/2004 "Quyết định về việc giao nhiệm vụ mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ"

 Quyết định giao cho Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Kỹ thuật (Công nghệ chế tạo máy) mã số: 62 52 04 01.

Chi tiết trong File đính kèm.

Đính kèm:

Các bài liên quan