Quản lý đất đai

Quyết định số 2051/QĐ-BDGĐT, ngày 31/05/2012 "Quyết định về việc giao nhiệm vụ mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ"

 Quyết định giao cho Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Quản lý đất đai. Mã số: 62 85 01 03.

Chi tiết trong File đính kèm.

Đính kèm:

Các bài liên quan