Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Quyết định số 5460/QĐ-BDGĐT, ngày 25/11/2010 "Quyết định về việc giao nhiệm vụ mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ"

 Quyết định giao cho Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.  Mã số: 62 14 10 07.

Chi tiết trong File đính kèm.

Các bài liên quan