Hội đồng chức danh

Ngày 26-04-2022

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

      Công văn số 483/ĐHTN-ĐT ngày 21/4/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

      Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Đính kèm:

Các bài liên quan