Hội đồng chức danh

Ngày 28-01-2015

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014

Quyết định 06/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 21 tháng 01 năm 2015 của HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014.

Chi tiết xem tại File đính kèm

Các bài liên quan