Hội đồng chức danh

Ngày 29-01-2020

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2019

06/08/2019 | 09:17

Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

15/07/2019 | 09:06

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 của Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

01/07/2019 | 08:22

Công văn số 102/HĐGSNN ngày 06/6/2019 về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019

12/06/2019 | 08:22

Công văn số 105/HĐGSNN ngày 11/6/2019 về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

12/06/2019 | 08:20

Thông báo công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2019

16/05/2019 | 23:18

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

25/04/2019 | 02:50

Thông báo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2017

25/11/2017 | 18:03

Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

13/07/2017 | 10:14

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

10/07/2017 | 09:44

Trang 1/4 <1234>