Hội đồng chức danh

Ngày 16-06-2021

Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

11/05/2021 | 09:48

Quyết định số 25 ngày 31/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ

03/09/2020 | 14:21

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

03/08/2020 | 14:45

Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

29/07/2020 | 16:06

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

15/07/2020 | 16:53

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

15/07/2020 | 15:53

Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

15/07/2020 | 15:47

Thông báo số 60/TM-HĐGSNN ngày 04/05/2020 giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng ngành, liên ngành

08/05/2020 | 08:08

Danh mục tạp chí khoa học và nhà xuất bản uy tín được Quỹ NAFOSTED công nhận để đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ (kênh thông tin quan trọng làm cơ sở để các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành lựa chọn tạp chí khoa học có uy tín).

13/03/2020 | 10:27

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

06/03/2020 | 16:13

Trang 1/5 <12345>