Hội đồng chức danh

Ngày 15-08-2020

Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

15/07/2019 | 09:06

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 của Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

01/07/2019 | 08:22

Công văn số 102/HĐGSNN ngày 06/6/2019 về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019

12/06/2019 | 08:22

Công văn số 105/HĐGSNN ngày 11/6/2019 về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

12/06/2019 | 08:20

Thông báo công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2019

16/05/2019 | 23:18

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

25/04/2019 | 02:50

Thông báo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2017

25/11/2017 | 18:03

Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

13/07/2017 | 10:14

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

10/07/2017 | 09:44

Thông báo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét tại HĐ chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2016

13/07/2016 | 07:58

Trang 2/4 <1234>