Thông tin luận án

Ngày 25-06-2019

Thông tin luận án của NCS. Nông Thị Tuyến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tỷ lệ mang HBsAg ở người mẹ mang thai lây nhiễm sang con và đáp ứng miễn dịch ở trẻ sau tiêm vắc xin viêm gan B tại huyện Định Hóa – Thái Nguyên”. 

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Mã số: 62.72.01.43

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nông Thị Tuyến

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Dương Hồng Thái

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Việt Tú

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên   

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài luận án đã xác định được tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở phụ nữ có thai tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Xác định được tỷ lệ lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con. Đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vắc xin viêm gan B ở trẻ sinh ra từ mẹ có HBsAg dương tính. Kết quả của luận án rất có ý nghĩa trong việc tư vấn các sản phụ mang thai nhiễm HBV, áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm từ mẹ sang con. Đặc biệt đối với các sản phụ có tải lượng HBV DNA cao. Các kết quả có giá trị trong luận án như: Phụ nữ có thai nhiễm HBV là 239/3818 trường hợp, chiếm tỷ lệ 6,3%; phụ nữ nhiễm HBV có HBeAg(+) là 40/110 trường hợp chiếm tỷ lệ 36,4%; phụ nữ nhiễm HBV có HBV DNA ≥ 3x102 copies/ml là 65/110 trường hợp chiếm tỷ lệ 59,1%, trong đó số sản phụ có HBV DNA ≥ 3x106 copies/ml là 38/110 trường hợp chiếm tỷ lệ 34,6%. Số trẻ sơ sinh có HBsAg(+) trong máu cuống rốn là 45/110 trẻ chiếm tỷ lệ 40,9%. Mẹ nhiễm HBV có HBV DNA ≥ 3x102 copies/ml có khả năng lây cho trẻ sơ sinh là 32 trẻ, cao hơn gấp 2,39 lần so với HBV DNA < 3x102 copies/ml, sự khác biệt có ý nhĩa thống kê với p < 0,05. Sau tiêm phòng có 44/102 trẻ có HBsAg(+) chiếm tỷ lệ 43,1%. Sau tiêm phòng có 51 trẻ tiêm chủng thành công chiếm tỷ lệ 50%. Tải lượng HBV DNA ở mẹ ảnh hưởng đến nồng độ anti HBs ở trẻ sau tiêm phòng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng

- Kết quả nghiên cứu đã khuyến cáo cần khám sàng lọc trước sinh, phát hiện những trường hợp nhiễm HBV để có biện pháp phòng lây nhiễm HBV sang con.

- Những sản phụ có HBsAg dương tính cần đo tải lượng HBV DNA, khi tải lượng HBV DNA ≥ 3x102 copies/ml, ngoài sử dụng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phải phối hợp thêm các biện pháp phòng bệnh khác cho con.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu 

Theo dõi tiếp những đứa trẻ có mẹ mang HBsAg dương tính đến 12 tháng tuổi sau khi đã tiêm chủng đầy đủ, đánh giá lại đáp ứng miễn dịch.  

 

INFORMATION OF DISSERTATION

Title of dissertation: Assess the proportion of mother-to-child transmission of HBsAg carrier mothers and the immune response to hepatitis B vaccine in infants in Dinh Hoa district - Thai Nguyen” 

Speciality: Internal Digestion

Code number: 62.72.01.43

PhD. Candidate: Nong Thi Tuyen

Scientific Supervisors:

               1. Assoc Prof. PhD Duong Hong Thai

               2. Assoc Prof. PhD Tran Viet Tu

Training Institution: Thai Nguyen University of Medicine & Pharmacy, Thai Nguyen University  

 

NEW RESULTS OF THE TOPIC

The thesis was determined at the rate of hepatitis B virus infection in pregnant women in Dinh Hoa district, Thai Nguyen Province. Determining the rate of transmission of hepatitis B virus from mother to child. Evaluating of immune response after vaccination with hepatitis B vaccine in infants born from mothers with HBsAg positive. The outcome of the thesis was very meaningful in consultation with pregnant women infected with HBV, applying measures to prevent infecting from mothers to children. Especially for pregnant women with high HBV DNA intake.

The results valued in the thesis were: The number of pregnant women HBV were 239/3818 cases, accounting for 6.3%; Number of women infected with HBeAg (+) were 40/110 cases occupying the rate of 36.4%; Women infected with HBV DNA ≥ 3x102 copies/ml is 65/110 cases accounted for 59.1%, in which the number of pregnant women with HBV DNA ≥ 3x106 copies/ml were 38/110 cases accounted for 34.6%. The number of infants with HBsAg (+) in umbilical blood were 45/110 children accounted for 40.9%.

Mothers having HBV with HBV DNA ≥ 3x102 copies/ml were in risk of  spreading to  32 infants, 2.39 times higher than HBV DNA < 3x102 copies/ml, the difference of statistical significance to P < 0.05. After vaccination there were 44/102 children with HBsAg (+) which accounted for 43.1%. After vaccination 51 children were vaccinated successfully, accounted for 50%. The amount of HBV DNA in the mother affected the concentration of anti HBs in the child after vaccination, the difference statistically significant with the < 0.05 p.

 

APPLICATIONS, POSSIBILITIES OF APPLICATION IN PRACTICALITY,

UNANSWERED ISSUES REQUIRING CONTINUED RESEARCH

* Applications and application capabilities

- The results of the study recommended to take the screening before birth to detect the cases of HBV infection to take measures to prevent infecting HBV to children.

- Pregnant women of HBsAg positive need to measure the HBV DNA, when the HBV DNA ≥ 3x102 copies/ml, in addition to using vaccine in the extended immunization program, additional precautions must be coordinated for children.

* Unanswered matters that need continuing research

Keep monitoring the children who have mothers bearing HBsAg positive to 12 months of age after full vaccination, reassess the immune response.

 

Nguồn: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

 

Các bài liên quan