Năm 2011

Quản trị kinh doanh

Quyết định số 3217/QĐ-BGDĐT, ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số 60 34 05.

Các bài liên quan