Năm 2012

Địa lí tự nhiên; Ngoại khoa

1. Quyết định số 2731/QĐ-BGDĐT, ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Địa lí tự nhiên. Mã số 60 44 02 17

 

2. Quyết định số 5026/QĐ-BGDĐT, ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Ngoại khoa. Mã số 60 72 01 03

Các bài liên quan