Năm 2014

1. Quyết định số 847/QĐ-BGDĐT, ngày 12/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành:

- Hóa phân tích. Mã số 60 44 01 08

- Văn học Việt Nam . Mã số 60 22 01 21

 

2. Quyết định số 1910/QĐ-BGDĐT, ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Lý luận chính trị. Mã số 60 14 01 11

 

3. Quyết định số 2619/QĐ-BGDĐT, ngày 25/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Mã số 60 52 02 16

Các bài liên quan