Hội đồng chức danh

Ngày 12-02-2015

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2014

Đại học Thái Nguyên thông báo xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS năm 2014.

1. Đối tượng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS năm 2014

- Cán bộ khoa học cơ hữu của Đại học Thái Nguyên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2014;

- Cán bộ khoa học thuộc cơ sở giáo dục, nghiên cứu  được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2014 có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS tại Đại học Thái Nguyên.

- Đối với ứng viên đã được bổ nhiệm GS/PGS tại một cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục ở nước ngoài hoặc cấp có thẩm quyền ở nước ngoài cấp. Các ứng viên muốn bổ nhiệm chức danh tại cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam phải có số điểm công trình khoa học quy đổi ít nhất bằng số điểm quy định đối với ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS; trong đó có ít nhất 01 công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Việc tính quy đổi điểm các công trình khoa học của ứng viên phải được ít nhất 03 giáo sư hoặc phó giáo sư cùng ngành chuyên môn xem xét.

2. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS

a) Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xác định nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS/PGS ở các ngành, chuyên ngành trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị mình, thông báo công khai số lượng cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại đơn vị.

b) Ứng viên có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV)thuộc Đại học Thái Nguyên cần nộp hồ sơ theo yêu cầu. Trong hồ sơ, Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS của ứng viên (theo mẫu số 1 kèm theo thông báo này) cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm.

c) Quy trình xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS thực hiện như sau: Khoa quản lý chuyên môn có văn bản đề nghị (trên cơ sở ý kiến đề nghị của Hội đồng Khoa học - Đào tạo khoa/bộ môn); văn bản đề nghị của Thủ trưởng CSGDĐHTV gửi Đại học Thái Nguyên (trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Khoa học - Đào tạo đơn vị). Trên cơ sở hồ sơ và văn bản đề nghị của các CSGDĐHTV, Đại học Thái Nguyên xem xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS.

3. Hồ sơ xét đăng ký bổ nhiệm chức danh GS, PGS

Hồ sơ xét đăng ký bổ nhiệm chức danh GS, PGS gồm có:

- Công văn giới thiệu của cơ quan quản lý cán bộ khoa học (Đối với cán bộ khoa học không thuộc biên chế Đại học Thái Nguyên);

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS (theo mẫu số 1).

- Bản sao chụp Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

- Văn bản đề nghị của Khoa chuyên môn/ Bộ môn thuộc trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, nơi ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS.

- Công văn của Thủ trưởng đơn vị (trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên) đề nghị xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS;

- Hợp đồng đào tạo (giảng dạy và hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án) theo yêu cầu của CSGDĐHTV nơi ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS (Đối với cán bộ khoa học không thuộc biên chế Đại học Thái Nguyên);

Thời hạn nộp hồ sơ kèm công văn đề nghị bổ nhiệm các chức danh Giáo sư, Phó giáo sư gửi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 20 tháng 3 năm 2015. Phiếu đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS và mẫu văn bản có thể tải về từ trang web: http://sdh.tnu.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Đào tạo (bộ phận Sau đại học) - Đại học Thái Nguyên; Điện thoại liên hệ (chuyên viên Hà Anh Tuấn): 0280 3656843; 0913455882. Email: bansdh.dhtn@moet.edu.vn

Các bài liên quan