Hội đồng chức danh

Ngày 10-07-2017

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên:

Căn cứ Thông báo số 37/HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017, Đại học Thái Nguyên dự kiến kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) như sau:

- Ngày 28/7/2017, hạn cuối cơ sở giáo dục đại học thành viên gửi Đại học Thái Nguyên danh sách nhà giáo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Danh sách theo mẫu 01).

- Ngày 20/9/2017, hạn cuối cùng ứng viên nộp 02 Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (theo mẫu quy định, gồm: bản cứng; file mềm gửi vào E-mail: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn) về Đại học Thái Nguyên để kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa (nếu cần thiết) trước khi gửi các bản đăng ký về HĐCDGS Nhà nước.

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 05/11/2017 đến 28/11/2017.

Các văn bản  liên quan đến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, ứng viên có thể tải về từ trang web: http://www.tnu.edu.vn hoặc  http://www.hdcdgsnn.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Đăng Tứ (chuyên viên Ban Đào tạo; Tel: 0912368955. Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn.

Nội dung cụ thể xem file đính kèm.

Các bài liên quan