Thông tin luận án

Ngày 21-12-2018

Thông tin luận án của NCS. Trần Lê Duy

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên”

Ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 9 62 01 15

Nghiên cứu sinh: Trần Lê Duy

Người hướng dẫn khoa học: 

     1. TS. Ngô Xuân Hoàng

     2. TS. Bùi Thị Minh Hằng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Những đóng góp về học thuật

- Luận án đã tổng quan được quá trình nghiên cứu về chất lượng lao động nông thôn trên thế giới, Việt Nam.

- Xây dựng được khung phân tích chất lượng lao động nông thôn. Tách bạch được các yếu tố cấu thành với các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động nông thôn.

- Luận án đã phát triển được mô hình hồi quy hàm thu nhập Mincer để đánh giá chất lượng lao động nông thôn.

2. Những đóng góp về thực tiễn

- Nghiên cứu đã chỉ ra được chất lượng lao động nông thôn bị ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố môi trường như khu vực sinh sống, hệ thống chính sách hay tác động của đầu tư công.

- Nghiên cứu đã xác định được mức độ đáp ứng công việc chuyên sâu và không chuyên sâu của lao động nông thôn thông qua 4 nhóm yếu tố cấu thành là sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, thái độ của họ. Qua đó nhận thấy mức độ đáp ứng về kỹ năng của lao động nông thôn là rất thấp và thấp nhất trong nhóm các yếu tố cấu thành nêu trên.

- Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy có những hạn chế rất lớn trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn về đào tạo, hệ thống chính sách, hệ thống kết nối khu vực kinh tế nông thôn. Nghiên cứu định lượng đã chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thu nhập lao động nông thôn là khu vực sinh sống, lĩnh vực lao động và hình thức làm việc.

- Ngoài các giải pháp chung cho nâng cao chất lượng lao động nông thôn, luận án còn đưa ra các giải pháp đặc thù cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu về học thuật của luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, các đơn vị nghiên cứu kinh tế và sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế nông nghiệp.

- Kết quả nghiên cứu về thực tiễn của luận án có thể được sử dụng làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn.

Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Luận án chưa đi sâu phân tích được vai trò của các lao động quản lý trong khu vực nông thôn, những người thực thi các chính sách cho khu vực nông thôn.

- Luận án chưa nghiên cứu những đánh giá của các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh tại khu vực nông thôn đốn với người lao động.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title"Improving quality of rural labor in Thai Nguyen province"

Major: Agricultural Economics

Code: 62 62 01 15

Ph.D candidate: Tran Le Duy

Scientific supervisors: 

     1. Ngo Xuan Hoang, Ph.D.

     2. Bui Thi Minh Hang, Ph.D.

Training institution: TNU – University of Economics and Business Administration

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Academic Contributions

- The dissertation results give an overview of the research process on the quality of rural labor in the world and in Vietnam.

- The research develops an analysis framework for quality of rural labor. The dissertation also distinguishes the constituents of rural labor quality from factors affecting the quality of this human resource.

- The dissertation develops the regression model of income function of Mincer to evaluate the quality of rural labor.

2. Practical contributions

- The dissertation results have shown that the quality of rural labor is greatly influenced by environmental factors such as living areas, policy systems or the impact of public investment.

- The research indentified the level of intensive and non-intensive job of rural labor through four groups of factors: health, knowledge, skills and attitudes. Go further, the results suggest that the lowest ability of rural labor is skills among above mentioned groups of factors.

- The qualitative analysis results show that there are many restrictions in improving the quality of rural labor in the aspects of training, the system of policies and the system of connections in rural area. Quantitative analysis results suggest that the significant influences on rural labor incomes include living and working areas, as well as the type of employment.

- In addition to general solutions for improving the quality of rural labor, the dissertation also provides specific solutions for rural labor in Thai Nguyen.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND NEEDS FOR FURTHER STUDIES

Practical applications

- The academic contributions of this dissertation should be used as an reference for scientists, teaching staffs, the economic research units and students in the field of agricultural economics.

- The the dissertation practical contributions should be used as a guide for state management agencies, local administrations, organizations and individuals to develop solutions improving the quality of rural labor.

Issues for further research

- The dissertation has not fully analysed the role of managers in rural areas, who enforce policies for rural areas.

- The dissertation did not study the assessment of rural enterprises for rural workers.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan