Thông tin luận án

Ngày 06-11-2018

Thông tin luận án của NCS. Đỗ Thị Hương Liên

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Quá trình hình thành và phát triển thành phố Lạng Sơn từ năm 1925 đến năm 2012” 

Ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Họ và tên NCS: Đỗ Thị Hương Liên

Người hướng dẫn khoa học:  1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ

                                                   2. PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

          1. Luận án đã khái quát các kết quả và xu hướng nghiên cứu về Lạng Sơn, đánh giá khách quan về các nghiên cứu trước đó. Đồng thời trình bày quá trình hình thành và phát triển thành phố Lạng Sơn trong không gian chung của tỉnh Lạng Sơn và khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.   

          2. Phân kì và phân tích khá chi tiết, bao quát các khía cạnh của đô thị Lạng Sơn qua các giai đoạn: 1925-1954; 1954-1975; 1975-2002; 2002-2012. Trong đó, tập trung nghiên cứu về quy hoạch đô thị, quản lí đô thị, sinh hoạt đô thị…

          3. Phục dựng bức tranh toàn cảnh về thành phố Lạng Sơn trong gần 90 năm (từ năm 1925 đến 2012), đồng thời chỉ rõ thấy được những tác động và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến kinh tế - xã hội của thành phố Lạng Sơn.

          4. Nhận xét, đánh giá khách quan về đặc điểm phát triển của đô thị Lạng Sơn; Đặt ra những suy nghĩ về phương diện chính sách cũng như quản lí…

          5. Cung cấp nguồn tư liệu mới, đáng tin cậy về thành phố Lạng Sơn từ năm 1925 đến năm 2012, phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

 Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về thành phố Lạng Sơn, vì vậy luận án có ý nghĩa và góp phần bổ sung về nguồn tư liệu lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, địa phương và dân tộc. Phục vụ hiệu quả trong việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về thành phố Lạng Sơn nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung.

 Làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu những đề tài sau này.

 Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để biên soạn và phát hành ấn phẩm lịch sử “Quá trình hình thành và phát triển thành phố Lạng Sơn từ năm 1925 đến năm 2012”.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

      Lý giải, phân tích nội hàm đô thị là gì? Các yếu tố cấu thành đô thị.

 Làm rõ khái niệm đô thị là thị xã khác đô thị là thành phố như thế nào? sự khác nhau giữa đô thị là tỉnh lỵ với đô thị không phải là tỉnh lỵ.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

- Dissertation title:The formation and development of Lang Son City from 1925 to 2012”

- Specialty: Vietnamese History

- Code: 9229013

- Ph.D Candidate:  Do Thi Huong Lien

- Supervisors:         1. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Co

                                2. Assoc. Prof. Dr. Ha Thi Thu Thuy

- Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University.

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

          The dissertation has:

          1. outlined the trends and results of research on Lang Son and made objective evaluation of previous studies; at the same time, presented the formation and development of Lang Son City in particular and Lang Son land in general.

          2. diverged and analyzed in detail all the aspects of Lang Son City in the main periods: 1925-1954; 1954-1975; 1975-2002; 2002-2012; focused on the aspects of urban planning, urban management and urban activities.

          3. reconstructed a panorama of Lang Son City in the political, administrative as well as economic, cultural and social aspects of the city for nearly 90 years (from 1925 to 2012) to identify the impacts and effects of the urbanization progress to the socio-economics of Lang Son City.

          4. initially made objective comments and assessments on the development characteristics of Lang Son City; put forwards thoughts in terms of policy as well as management.

          5. provided reliable and new sources of information about Lang Son City from 1925 to 2012, which can be used to serve the study and teaching of the local history.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE

AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY

 

1. The practical applications

 The dissertation is an in-depth study of Lang Son City, so it is very meaningful and contributes to supplementing the historical, economic, political, cultural, local and ethnic material sources; effectively serve the study, teaching and learning about Lang Son City in particular and Lang Son province in general.

 The dissertation can lay the foundation for further research on later topics.

 The research results of the dissertation are the basis for compiling and publishing the history book “The formation and development of Lang Son City from 1925 to 2012.”

2. Recommendations for further study

 nterpret and analyze the connotation of the word “urban area” and the compositional elements of an urban area.

Clarify the differences between the concept of an urban area as a town and the concept of an urban area as a city; the differences between a provincial city and other kinds of urban areas.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan