Thông tin luận án

Ngày 02-11-2018

Thông tin luận án của NCS. Phùng Ngọc Tám

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại hai huyện, tỉnh Bến Tre”.

Chuyên ngành tuyển sinh đầu vào: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62720164

Chuyên ngành chuyển đổi: Y tế Công Cộng

Mã số: 9720701.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Ngọc Tám

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Đàm Thị Tuyết

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

 

1. Đề tài luận án đã mô tả được một số đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết Dengue ở huyện Châu Thành và huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2010 – 2014:

- Dịch có xu hướng giảm dần theo các năm, vào năm 2014 có xu hướng bệnh dịch giảm rõ rệt 9 lần so với năm 2010. Trung bình có 01 người chết/năm, đỉnh điểm năm 2010 có 6 người chết.

- Bệnh sốt xuất huyết dengue có diễn tiến phức tạp, có mang tính mùa rõ rệt bệnh bùng phát vào mùa mưa, thời gian từ tháng 5 đến tháng 11. Chỉ số côn trùng biến thiên không đều, tập trung chủ yếu vào mùa mưa.

- Típ vi rút chủ yếu là típ 1,2,4 . Típ 1 chiếm đa số.

- Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết dengue chủ yếu ở nhóm < 15 tuổi, giới nam nhiều hơn giới nữ. Bệnh gặp ở thành thị nhiều hơn ở nông thôn.

- Bệnh sốt xuất huyết dengue có mối tương quan thuận với lượng mưa.

- Kiến thức, thực hành phòng bệnh sốt xuất huyết dengue người dân còn thấp.

2. Các giải  pháp can thiệp mang tính tổng hợp, có hiệu quả cao, sau can thiệp:

- Kiến thức, thực hành dự phòng bệnh sốt xuất huyết dengue đạt hiệu quả can thiệp cao với hiệu quả can thiệp kiến thức đạt 118%, thực hành đạt 89,93%.

- Biện pháp kiểm soát vecto có hiệu quả.

- Số mắc tại xã can thiệp (6 ca) thấp hơn nhiều so với xã đối chứng (47 ca); Không có ca tử vong.

 

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

 * Các giải pháp ứng dụng trong thực tiễn:

Các giải pháp can thiệp dựa trên hướng dẫn chung của chương trình phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue quốc gia và trên điều kiện thực tế của địa phương. Các giải pháp can thiệp có thể nhân rộng sang các trạm y tế xã, thị trấn khác. Để đạt hiệu quả can thiệp, công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue cho cộng đồng gắn liền với xóa bỏ tập quán và thói quen không tốt của người dân tại địa phương.

* Những vấn đề khả năng ứng dụng cần tiếp tục nghiên cứu:

Các hoạt động can thiệp của đề tài được đánh giá ngay sau thời gian can thiệp là 2 năm; kết quả thay đổi rõ khi đánh giá hiệu quả can thiệp từ các chỉ số vectơ và các chỉ số kiến thức, thực hành của người dân. Giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với địa phương.

Nghiên cứu có tính bền vững, có khả năng nhân rộng tại các xã, thị trấn vùng ven đô thị và vùng nông thôn. Những vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu tiếp theo và tương tự. Đồng thời, cần tiến hành thêm các nghiên cứu về đặc điểm môi trường sinh thái, khả năng ứng dụng các loài thiên địch vào công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại địa phương trong thời gian tới, để đánh giá được chính xác và đầy đủ hơn về các giải pháp để từ đó góp phần hoàn thiện và nhân rộng  các giải pháp, mô hình trong tương lai.

 

 

RESEARCH RESULTS INFORMATION PAGE

 

Title of the doctoral dissertation: "Some epidemiological characteristics of effective community intervention and prevention of Dengue fever in two district, Ben Tre province".

Specialized in intake: social hygiene and medical organizations.

Code: 62720164

Specialization: Public Health. Code: 9720701.

Name: Phung Ngoc Tam

Scientific Supervisor:

  Tutorial 1: Associate Professor. Dr. Nguyen Tuan Hung

  Tutorial 2: Associate Professor. Dr. Dam Thi Tuyet

Training unit: University of Medicine and Pharmacy - University of Thai Nguyen.      

 

THE NEW RESULTS OF THE SUBJECT

 

1. Theses have described a number of epidemiological characteristics Dengue fever in Chau Thanh and Mo Cay Nam district of southern province phases in 2010-2014:

- Dengue fever prevention tend to decrease over the years, in the year 2014 tend to decrease disease failing 9 times compared to the year 2010. On average there is 1 dead per year, culminating in 2010 and 6 people died.

- Dengue fever has a complex evolution, have distinct seasons bringing the disease broke out in the rainy season, the period from May to November. The index variable are not insects, focusing primarily on the rainy season.

- Virus Biotype eltor mainly 1, 2,4. Biotype 1 majority.

- The incidence of dengue fever mainly in group 15 years old, male gender < more than women. Ill met in urban than in rural areas.

- Dengue fever has a positive correlation with rainfall.

- Knowledge, practice prevention dengue people left low.

2. Innovative intervention solutions, highly effective, the following interventions:

- Knowledge, the practice of prevention of dengue fever hit the high intervention efficiency with effective interventions knowledge reached 118%, reached 89.93% practice.

- Vector control measures are effective.

- The number of trapped in the intervention (6) is much lower than with confronting Township (47); No deaths.

 

APPLICATION SOLUTIONS IN PRACTICE, 

THE ABILITY TO APPLY APPLICATION NEEDS TO CONTINUE RESEARCH

 

* Practical application solutions:

Interventions based on general instruction of the prevention program, the national Dengue fever and the actual local conditions. Intervention solutions can multiply to other communal health stations. To achieve effective intervention, prevention, anti-hemorrhage dengue fever for the community associated with the elimination of the manner and non-good habits of local people.

* The ability to apply application to continue research:

The subject intervention activities are evaluated immediately after the duration of the intervention is 2 years; The results change clearly when evaluating effective interference from the vector indicators and the knowledge indicators, the practice of people. The solution is simple, easy to implement, consistent with the local.

The study is sustainable, capable of scaling in communes, urban and rural areas. These issues should be further researched next and similar. At the same time, it is necessary to conduct further studies in ecological environmental characteristics, the ability to apply the enemy species to the prevention and prevention of dengue fever in the local time to evaluate the accuracy and completeness of solutions To thereby contribute to the complete and replication of solutions, the future model.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. 

Các bài liên quan