Thông tin luận án

Ngày 30-10-2019

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Trường Giang

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Thực trạng phát hiện, xử trí một số bệnh phổi thường gặp tại trạm y tế xã của tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”

Chuyên ngành: Vệ sinh Xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62720164

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đàm Khải Hoàn

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Hà

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên.       

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

1. Luận án đã mô tả thực trạng phát hiện, xử trí một số bệnh phổi thường gặp của cán bộ trạm y tế xã tỉnh Thái Nguyên năm 2013

Năng lực xử trí một số bệnh phổi thường gặp của cán bộ y tế xã chưa tốt:

- Tỷ lệ cán bộ y tế xã hỏi bệnh đạt yêu cầu rất thấp;

- Tỷ lệ cán bộ y tế xã thực hành khám toàn thân, thực thể đạt yêu cầu rất thấp;

- Tỷ lệ cán bộ y tế xã xử trí đạt yêu cầu rất thấp, đặc biệt chỉ có 17,0% có hướng dẫn người bệnh lấy đờm xét nghiệm phát hiện lao là một bệnh lây truyền rất nguy hiểm.

2. Các giải pháp can thiệp mang tính tổng hợp, có hiệu quả cao, sau can thiệp

- Hiệu quả can thiệp đối với cán bộ y tế xã về kiến thức tốt đạt 223,8%, thái độ tốt đạt 85,4% và kỹ năng tốt là 292,6%. Giải pháp tăng cường truyền thông cho người dân đạt hiệu quả kiến thức tốt 169,0%, thái độ tốt 17,2% và kỹ năng tốt 94,5%

- Mô hình Phòng Quản lý bệnh phổi mạn tính có kết quả số người bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thu nhận, quản lý hằng năm tăng nhanh. Quản lý điều trị ngoại trú giúp tỷ lệ lớn người bệnh đã giảm đợt cấp, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

- Mô hình câu lạc bộ “Hơi thở xanh” mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh và cộng đồng, được người bệnh đánh giá cao.

- Kết quả cán bộ y tế xã phát hiện, xử trí đúng các bệnh phổi thường gặp ở 2 huyện can thiệp cao hơn nhiều so với 2 huyện đối chứng. 

 

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các giải pháp ứng dụng trong thực tiễn

Các giải pháp can thiệp dựa trên hướng dẫn chung của chương trình phòng, chống lao quốc gia về Chiến lược “Phương pháp tiếp cận thực tế đối với sức khỏe phổi” (PAL) trong điều kiện thực tế của địa phương. Các giải pháp can thiệp có thể nhân rộng ra trong toàn tỉnh. Để đạt hiệu quả can thiệp, công tác phòng, chống bệnh phổi thường gặp cho cộng đồng phải được mạng lưới y tế cơ sở duy trì thường xuyên gắn liền với việc tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh phổi thường gặp.

2. Những vấn đề khả năng ứng dụng cần tiếp tục nghiên cứu:

Các can thiệp trong nghiên cứu được đánh giá ngay sau thời gian can thiệp là 2 năm. Hiệu quả can thiệp rất rõ từ các chỉ số về kiến thức, thái độ, kỹ năng phát hiện, xử trí bệnh phổi thường gặp của cán bộ y tế xã; các chỉ số kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh phổi thường gặp của người dân; số người mắc bệnh phổi thường gặp được phát hiện, xử trí đúng tại y tế xã tăng cao. Giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với địa phương.

Nghiên cứu có tính bền vững, có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn lực nghiên cứu hạn chế nên đề tài này chưa phân tích được mối liên quan giữa một số yếu tố (biến độc lập) với năng lực phát hiện, xử trí bệnh phổi thường gặp của cán bộ y tế xã (biến phụ thuộc), sử dụng hồi quy logistic, tính toán mức độ kết hợp. Bên cạnh đó, việc nhân rộng mô hình Phòng Quản lý bệnh phổi mạn tính xuống tuyến huyện cần có sự phối hợp giữa cơ quan y tế với cơ quan Bảo hiểm y tế để đảm bảo thuốc điều trị lâu dài cho người bệnh. Vấn đề này cần được khắc phục ở các nghiên cứu tiếp theo.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Title of dissertation: "The situation of detecting and managing some common lung diseases at commune health stations in Thai Nguyen province and effectiveness of some intervention solutions"

Speciality: Social Hygiene and Health Organization

Code number: 62720164.

PhD. Candidate: Nguyen Truong Giang

Scientific Supervisors:  

Supervisor 1: Assoc.Prof. Dr. Dam Khai Hoan
Supervisor 2: Assoc.Prof. Dr. Hoang Ha

Training unit: Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1. The dissertation was described the situation of detecting and managing some common lung diseases of commune health workers in Thai Nguyen province in 2013.

Capacity of commune health workers for management of some common lung diseases was not good:

- The percentage of commune health workers achieved standard requirements for disease asking was very low;

- The percentage of commune health workers achieved standard requirements for whole body and physical examination practice was very low;

- The percentage of commune health workers achieved standard requirements for disease management was very low, especially only 17.0% commune health workers had instructed patients to have sputum for tuberculosis testing to detect as a very dangerous infectious disease.

2. Intervention solutions were synthesis, high effectiveness after intervention:

- The intervention effect for commune health workers with good knowledge was 223.8%, good attitude was 85.4% and good skill was 292.6%. The enhanced communication solutions for people achieved intervention effect with good knowledge 169.0%, good attitude 17.2% and good skills 94.5%.

- The “Department of Chronic Lung Disease Management” model had rapidly increased results of the number of managed people with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease annually. Outpatient management helps a high rate of patients reduce their exacerbation and improve their quality of life.

- The "Green breathing club" model achieved positive effects for patients and community, and had high acknowledgment by patients.

- The results of the commune health workers had properly detecting and managing common lung diseases in two intervention districts were much higher than the two control districts.

 

THE PRACTICAL SOLUTION APPLICATION AND

THE POSSIBLE APPLICATION ISSUES NEED FOR FURTHER STUDIES

1. The practical solution application

The intervention solutions are based on the general guideline of the national tuberculosis prevention and control program about the "Practical approach to lung health" (PAL) strategy in local practical conditions. The intervention solutions can be replicated throughout the province. To achieve the effective intervention, the prevention and control of common lung diseases for the community must be regularly maintained by the grassroots health network in combination with continuing to raise public awareness about prevention and control of common lung diseases.

2. The possible application issues need for further study:

The intervention was assessed immediately after the 2 years of intervention. The intervention effect is very clear by indicators of knowledge, attitude, skills of detecting and managing common lung diseases of commune health workers; indicators of knowledge, attitude, practice of prevention and control common lung disease of people. The number of people with common lung diseases with properly detected and treated at commune health station is increased. The solution is simple, easy to implement, suitable with the locality.

The study is sustainable, capable of replicating throughout the province. However, due to limitation of study resources, this dissertation has not been able to analyze the relationship between some factors (independent variables) and the capacity to detect and manage common lung diseases of commune health workers (dependent variable), use logistic regression, calculate degree of association. In addition, the replication of the model for the management of chronic lung disease to the district level requires the coordination between health agencies and health insurance agencies to ensure long-term treatment for patients. This problem needs to be overcome in subsequent studies.


Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan