Thông tin luận án

Ngày 21-11-2023

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Hán Thị Hương Thủy

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Dạy học trên cơ sở vấn đề bài học STEM chủ đề Các thể của chất môn Khoa học tự nhiên 6

Ngành:Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý                               Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Hán Thị Hương Thủy

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Đỗ Hương Trà

2. PGS.TS Vũ Thị Kim Liên

Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đề xuất cấu trúc năng lực khoa học tự nhiên.

2. Đề xuất quy trình xây dựng và tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề bài học STEM nhằm bồi dưỡng năng lực khoa học tự nhiên của học sinh.

3. Thiết kế 3 tiến trình dạy học trên cơ sở vấn đề bài học STEM bồi dưỡng năng lực khoa học tự nhiên của học sinh.

4. Xây dựng các Rubric, các bài kiểm tra để đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong dạy học trên cơ sở vấn đề bài học STEM chủ đề Các thể của chất môn KHTN 6.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

Kết quả nghiên cứu cung cấp số liệu và thông tin khoa học làm phong phú thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy học môn Khoa học tự nhiên nhằm bồi dưỡng năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Nghiên cứu để tiếp tục thiết kế các tiến trình dạy học trên cơ sở vấn đề bài học STEM với các chủ đề khác thuộc môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS cũng như các chủ đề Vật lý ở cấp THPT nhằm bồi dưỡng năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Title of the doctoral dissertation: Teaching based on STEM lesson problems for the topic “States of Matter” in the subject of Grade 6 Natural Sciences

Major: Theory and Methods of  Physics Teaching                              Code: 9140111

PhD. Student: Han Thi Huong Thuy

Scientific Supervisors:

Prof. Dr. Do Huong Tra

Assoc. Prof. Dr. Vu Thi Kim Lien

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation has:

  1. Proposed a framework for natural science competence.
  2. Proposed a process for developing and organizing teaching based on STEM lesson problems, which focuses on enhancing students' natural science competence.
  3. Designed three procedures of teaching based on STEM lesson problems to enhance students' natural science competence.
  4. Developed rubrics and assessments to evaluate natural science competence of students when teaching based on STEM lesson problems for the topic "States of Matter" in Grade 6 Natural Sciences Curriculum.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE

AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

Applications in Practice

The research results provide data and scientific information to enrich the reference materials for teaching the subject of Natural Sciences, aiming to enhance the natural science competence of students.

Recommendations for Further Studies

It is necessary to continue studying and designing procedures of teaching based on STEM lesson problems for other topics within the curriculum of Natural Sciences at middle school level as well as other topics within the Physics curriculum at high school level to cultivate the natural science competence of students.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan