Kết quả thi B1, B2

Ngày 24-01-2014

Thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh B1, B2 đợt thi tháng 12 năm 2013

SBD             Môn phúc khảo Điểm sau khi phúc khảo
CH0521                  Nghe 6.0
CH0284                  Nghe 10.0
CH0645                  Nghe 6.0
CH0671                  Nghe 3.0
CH0656                  Nghe 5.0
CH0531                  Nghe 6.0
CH0100                  Nghe 4.0
CH0085                  Nghe 4.0
CH0071                  Nghe 5.0
CH0516                  Nghe 6.0
CH0627                  Nghe 6.0
CH0589                  Nghe 5.0
CH0651              Đọc - Viết 18.0
CH0284                   Đọc 14.0
CH0632                  Nghe 2.0

Các bài liên quan