Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Tố Nga (17/8/2011)

12:03 | 17/08/2011

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Trồng Trọt.

Mã số: 62 62 01 01.

Họ và tên NCS: Đặng Thị Tố Nga.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân;

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Linh.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm.

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Kết quả điều tra tình hình sản xuất hoa tại thành phố Thái Nguyên đã xác định Thái Nguyên là một vùng có nhiều lợi thế cho phát triển sản xuất hoa, trong đó hoa cúc được trồng với diện tích lớn nhất chiếm 41,7% diện tích so với các loại hoa khác và có hiệu quả kinh tế cao. Trên cơ sở đánh giá, phân tích những khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất hoa đã khẳng định được cơ sở khoa học có thể phát triển hoa cúc vụ Thu-Đông và vụ Đông -Xuân ở Thái Nguyên.

2. Kết quả khảo sát 30 giống hoa cúc vụ Thu- Đông 2003 và Đông Xuân 2003-2004 cho thấy các giống cúc nghiên cứu đều có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên. Trong đó có 7 giống cúc là C5, C13, CN20, Vàng Thược Dược, Đỏ Bạc Mới, Trắng Đồng tiền, Vàng Pha lê có các đặc điểm hình thái và chất lượng hoa cao được ưa chuộng. Giống cúc Vàng Thược Dược trồng trong vụ Thu Đông và Đông Xuân có năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao tại Thái Nguyên.

3. Đã xác định được phun chất kích thích sinh trưởng GA3 100 ppm + phân bón lá Yogen No.2 20 g/8l có tác dụng tăng chiều cao cây và số cành cấp 1, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cho giống cúc Vàng Thược Dược trong vụ Đông- Xuân.

4. Chiếu sáng bổ sung 4 h/đêm (từ 22 h đến 2 h) cho chất lượng hoa tốt và có hiệu quả kinh tế cao. Chiếu sáng bổ sung 2 h, 4 h, 6 h, 8 h/đêm trong 20 ngày liên tục cho cúc Vàng Thược Dược vụ Đông Xuân đã kìm hãm hoa nở chậm hơn đối chứng 15-20 ngày, năng suất hoa thực thu cao đối chứng 10-17,2%, chất lượng hoa cao hơn chắc chắn so với đối chứng ở độ tin cậy 95%. Trong đó chiếu sáng bổ sung 4 h/đêm (từ 22 h đến 2 h) cho năng suất, chất lượng hoa tốt nhất và có hiệu quả kinh tế cao nhất.

5. Thời vụ trồng hoa cúc Vàng Thược Dược để thu hoạch vào dịp 20/11 là 10/8-20/8 (TGST là 90-96 ngày) trong điều kiện ánh sáng tự nhiên. Trong đó thời  vụ  trồng 20/8  có  hiệu  quả  kinh  tế  cao  nhất  (lãi  thuần  đạt 5.370.900 đồng/360m2) và cao hơn thời vụ trồng 10/8 (Đ/c) là 1,4 lần. Thời vụ trồng hoa cúc vàng Thược Dược để thu hoạch vào dịp tết Nguyên đán là 22/11 (TGST là 88,3 ngày) trong điều kiện chiếu sáng bổ sung 4 h/đêm (từ 22 h đến 2 h). Thời vụ này nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên hiệu quả kinh tế cao nhất (lãi thuần đạt 9.807.100 đồng/360m2).

6. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn tại phường Quan Triều- Thành phố Thái Nguyên cho thấy việc sử dụng giống mới và áp dụng kỹ thuật mới đã cho năng suất và lãi thuần cao hơn hẳn giống cũ. Mô hình sử dụng chiếu sáng bổ sung 4 h/đêm vào thời vụ Tết Nguyên Đán đối với giống   cúc Vàng Thược Dược có năng suất thực thu cao (11.167 cành hoa/360m2, mang lại hiệu quả kinh tế cao (đạt 11,79 triệu đồng/360m2) tăng 277% so với đối chứng (4,25 triệu đồng/360m2).

CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Giới thiệu giống hoa cúc Vàng Thược Dược cho sản xuất với quy trình kỹ thuật mới đã được xây dựng tại Thái Nguyên.

- Tìm hiểu khả năng thích ứng của các giống đã chọn được với các tỉnh lân cận và tiếp tục nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật đối với các giống cúc mới tại Thái Nguyên.

----------------------------------------------------------------------

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Title of dissertation: “Studying on some techniques to develop daisy flower production in Thai Nguyen City”

Speciality: Agronomy;

Code: 62.62.01.01;

Full name of candidate: Nga Thi To Dang

Scientific supervisors:

1. Associate Prof. Dr. Dao Thanh Van

2. Prof. Dr. Nguyen Xuan Linh

Graduation Institute: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The survey results of the daisy flower production status in Thai Nguyen City have determined that Thai Nguyen had many advantages to develop flower production,  where  daisy  flowers  were  planted  in  the  largest  areas  of  41.7% compared  to  total  area  of  flowers  and  had  the  highest  economic  efficiency. Based on assessing advantages and difficulties affecting to the flower production, the research results have confirmed the scientific foundation for the possible development of daisy flowers in autumn - winter and winter - spring crops in Thai Nguyen.

2. The results from testing 30 daisy flower varieties in autumn - winter crops in 2003 and Winter - Spring crop in 2004 showed that all tested daisy flower varieties had the adaptability to Thai Nguyen condition, of which seven varieties (C5, C13, C19, CN20, Vang Thuoc Duoc, Do Bac Moi, Trang Dong Tien) had the favorite morphology and high flower quality. The Vang Thuoc Duoc daisy flower variety which was planted in autumn - winter and winter - spring crops had high yield, good quality and high economic efficiency in Thai Nguyen.

3.  Having  Determined  that  spraying  a  mixture  of  GA3  and  foliar fertilizers (Yogen No. 2) increased flower height and number of first branches, increased pest resistance of Vang Thuoc Duoc in winter-spring season.

4. The treatment of lighting additional 4 hours (from 22:00 to 2:00) gave good flower quality and high economic efficiency; Additional lighting 2, 4, 6, 8 hours per night in 20 consecutive days made the daisy flower treatments bloom later than the control treatment from 15 - 20 days, the actual yield increased by 10 - 17.2% and the flower quality was significantly higher than the control at the confidence level of 95%. The treatment of lighting additional 4 hours (from 22:00 to 2:00) gave the highest yield, the best flower quality and the highest economic efficiency.

5. The planting date to have Vang Thuoc Duoc variety bloomed on 20th November occasion in Thai Nguyen should be on 10th August and 20th August (the growth period is 90 - 96 days) in the natural light; whereas the planting date at 20th August gave the highest economic efficiency (the interest was 5,370,900 VND per 360 m2) and 1.4 times higher than the planting date at 10th August (the Control). The planting date to have Vang Thuoc Duoc daisy flower bloomed on New Year festival should be on 22nd November (The growth period is 88.3 days) in the additional light of 4 hours per night (from 22:00 to 2:00). This planting date had the flower bloomed exactly on New Year festival, therefore, gave the highest economic efficiency (the interest was 9,807,100 VND per 360 m2).

6. The result of building demonstration model in Quan Trieu Ward - Thai Nguyen City showed that using new variety and techniques gave the significantly  higher  yield  and  interest  than  the  old  ones.  The  model  of additional lighting of  4 hours per night on occasion of New Year festival for Vang Thuoc Duoc daisy flower variety gave the high yield of 11,167 branches
per 360 m2, the high economic efficiency of 11.79 million VND per 360 m2) which is 2.77 times higher than the control of 4.25 million VND per 360 m2.

SOME SUGGESTIONS FOR APPLICATION AND FUTURE STUDY

- Introducing  Vang  Thuoc  Duoc  daisy  flower  variety  to  production  with application of the new techniques that was proposed from the studies in Thai Nguyen.

- Studying the adaptability of selected daisy flower varieties for surround provinces and continuously  researching  for  applying  new  technical methods for new daisy flower varieties in Thai Nguyen. 

Các bài liên quan