Thông tin luận án của NCS Khổng Thị Ngọc Mai (30/08/2011)

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học - trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên và hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA".

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số: 62 72 73 15

Họ và tên NCS: Khổng Thị Ngọc Mai.

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS Trương Việt Dũng;

2. PGS.TS Nguyễn Văn Sơn.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược.

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định được tỷ lệ hen phế quản ở học sinh tiểu học, trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên.

2. Xác định được một số yếu tố nguy cơ gây hen phế quản ở học sinh tiểu học, trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên.

3. Đưa ra những minh chứng về hiệu quả kiểm soát hen tốt tại cộng đồng bằng ICS + LABA (Seretide).

4. Sử dụng lưu lượng đỉnh kế để theo dõi thay đổi chỉ số lưu lượng đỉnh buổi sáng, lưu lượng đỉnh buổi tối, độ dao động lưu lượng đỉnh sáng tối trong chẩn đoán, theo dõi kiểm soát hen phế quản tại cộng đồng.

5. Áp dụng bảng điểm ACT (Asthma Control Test) để đánh giá kết quả kiểm soát hen tại cộng đồng.

 

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

1. Tỷ lệ hen phế quản và một số yếu tố nguy cơ của hen phế quản bổ sung vào những hiểu biết về hen phế quản ở trẻ em Việt Nam.

2. Theo dõi thay đổi chỉ số lưu lượng đỉnh buổi sáng, lưu lượng đỉnh buổi tối, độ dao động lưu lượng đỉnh sáng tối bằng lưu lượng đỉnh kế giúp theo dõi kiểm soát hen tại cộng đồng

3. Sử dụng bảng điểm ACT giúp người bệnh đánh giá kiểm soát hen tại cộng đồng.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

1. Nghiên cứu can thiệp cải thiện môi trường làm giảm tỷ lệ mắc hen phế quản.

2. Nghiên cứu mô hình kiểm soát hen tại cộng đồng.

3. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát hen phế quản.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Title of dissertation: "Studying the status of asthma in students at primary and secondary schools in Thai Nguyen city and the effectiveness of controlling asthma with ICS + LABA".

Full name of candidate: Khong Thi Ngoc Mai.

Sociological Hygiene and Health Organization

Code number: 62.72.73.15

Supervisors:

1. Prof. Truong Viet Dung, PhD;

2. Assoc. Prof. Nguyen Van Son, PhD.

Institution: College of Medicine and Pharmacy - Thai Nguyen Uiversity

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Identifying the rate of students with asthma at primary and secondary schools in Thai Nguyen city.

2. Exploring some risk factors of asthma among students of primary and schools in Thai Nguyen city.

3. Providing evidences on effectiveness of well-controlled asthma at community with ICS + LABA (Seretide).

4. Using peak flow meter to track the changes of morning and evening peak expiratory flow index as well as peak expiratory flow variation between morning and evening in asthma diagnosis and monitoring at community

5. Applying ACT (Asthma Control Test) score to assess results of asthma control at community.

Practical applications 

1. Adding some supplementation to knowledge of asthma faced by Vietnamese children by identified rate of asthma and some risk factors.

2. Tracking changes on the index of morning peak expiratory flow, evening peak expiratory flow and the peak expiratory flow variation. between morning and evening by peak flow meter to help patients keep track on and control asthma at community.

3. Using the ACT checklist to help patients assess how asthma is controlled at community.

Issues need further study

1. A study on interventions to improve environment for decreased rate of asthma patients.

2. A study on asthma controlling model at community.

3. A study on factors affecting effectiveness of asthma control.

Các bài liên quan