Thông tin luận án của NCS Trương Đại Đức (23/9/2011)

02:33 | 23/09/2011

Tên đề tài: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc.

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục.

Mã số: 62.14.01.01

Họ và tên NCS: Trương Đại Đức.

Người hướng dẫn khoa học:

1.  GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ;

2.  PGS.TS. Nguyễn Đức Trí.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm.

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học (NLDH) của giáo viên thực hành (GVTH) gồm 3 nhóm năng lực với 30 tiêu chí đánh giá, đó là:

- Nhóm năng lực chuẩn bị dạy thực hành (7 tiêu chí);

- Nhóm năng lực thực hiện dạy thực hành (20 tiêu chí);

- Nhóm năng lực đánh giá kết quả học tập (3 tiêu chí).

2. Khảo sát, điều tra thực trạng năng lực GVTH và thực trạng bồi dưỡng GVTH các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc để tìm ra những tồn tại, những điểm yếu ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cần phải khắc phục.

3. Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng NLDH cho GVTH các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc đảm bảo các nguyên tắc về tính mục đích, tính toàn diện, tính thực tiễn và tính khả thi, gồm các biện pháp:

- Biện pháp 1: Xác định nhu cầu, nội dung bồi dưỡng và lựa chọn, xây dựng chương trình bồi dưỡng GVTH;

- Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng chuẩn hóa  GVTH;

- Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực GVTH;

- Biện pháp 4: Tự bồi dưỡng gắn với nghiên cứu khoa học;

- Biện pháp 5: Đánh giá kết quả bồi dưỡng.

4. Tổ chức thực nghiệm một số nội dung trong các biện pháp đề xuất. Kết quả thực nghiệm khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đề ra đó là: Sau khi thực hiện bồi dưỡng chuẩn hóa (chuẩn hóa trình độ sư phạm dạy nghề, chuẩn hóa trình độ tay nghề) thì NLDH của GVTH được nâng cao. Kết qua kiểm tra, đánh giá giáo viên trong bồi dưỡng, sau bồi dưỡng và kết quả học tập của học sinh đã chứng minh kết luận trên.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

- Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong bồi dưỡng chuẩn hóa GVTH thuộc khoa Đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên.

- Các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc (các trường thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài) có thể xem xét vận dụng kết quả nghiên cứu (các biện pháp bồi dưỡng được đề xuất) trong việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên của nhà trường tùy theo đội ngũ giáo viên và điều kiện hiện có của từng trường.

----------------------------------------------------------------

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Title of dissertation: “Improve Teaching Ability for Practical Teachers in Vocational Schools of the North- Mountainous Region”.

Full name of candidate: Truong Dai Duc.

Speciality: Argument and Historical Education;

Code number: 62.14.01.01

Scientific supervisors:

Prof. Dr. Nguyen Van Ho;

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Tri.

Institution: College of Education - Thai Nguyen University.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Constructed an evaluation toolkit of teaching competencies of practising teacher consists of three groups with capacity 30 evaluation criteria, they are:

- Ability group to prepare teaching practice (7 criteria);

- Qualified group to perform the teaching practice (20 criteria);

- Capacity group to estimate learning results (3 criteria).

2. Survey, investigation status the capacity of practising teachers and the strengthened state practice of vocational schools in mountainous area to the North to find out the existence, the weaknesses affecting the quality of teachers, affecting the quality of training need to be overcome.

3. Propose the improvement methods on teaching ability for practical teachers in Vocational Schools of the North-mountainous region in order to ensure for principles on purposefulness,  comprehensibility reality and practicability; Those were included:

- Method 1: Determine the demand, fostering content, select and carry out the improvement program for practical teachers.

- Method 2: Organize the standardized improvement program for practical teachers;

- Method 3: Organize the improvement on enhanced ability for practical teachers;

- Method 4: Fostering themselves combine with scientific researching.

- Method 5: Evaluate the improvement results.

4. Organize the experiment in some contents in proposed methods. The experimented results were affirmed the right of scientific hypothesis. It was the enhancement about teaching ability of practical teachers after implemented the process of standardized improvement program (standardize on vocational pedagogic level and professional skill). The results on testing, evaluating for teachers during and after the improvement process as well as studied results of students was proved for the conclusion above.

APPLICATIONS, THE APPLICABILITY IN PARCTICE

- Research results are applied in foresting standardization of practising teacher in training faculty – College of economics and Technology- Thai nguyen University.

- Vocational schools in mountainous areas to the north (the case under study subjects) may apply research results (measures proposed training) in the standardized training and retraining capacity building of teacher of the schools according to the teachers and school conditions.

Các bài liên quan