Hội đồng chức danh

Ngày 06-08-2019

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2019

Thực hiện Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư (HĐGS) Nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2019, Hội đồng giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

HĐGSCS Đại học Thái Nguyên đã rà soát, thẩm định hồ sơ của ứng viên theo quy định tại các Điều 4, 5, 6 và 7 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Hội đồng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên và thông qua Biên bản kỳ họp, nhất trí đề nghị Hội đồng giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư 05 người (danh sách đính kèm Thông báo này).

Trân trọng thông báo.

Các bài liên quan