Thông tin luận án

Ngày 26-03-2018

Thông tin luận án của NCS. Đặng Hoài Nam

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐẶNG HOÀI NAM

 

Tên đề tài luận án tiến sỹ: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Địa điểm đào tạo: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Mô hình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines và Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Cơ sở đào tạo và cấp bằng: Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN


1. Luận án đã khảo sát và phân tích sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch của khách du lịch khi đến Thái Nguyên từ đó chỉ ra yếu tổ cốt lõi ảnh hưởng đến sự hài lòng  các dịch vụ du lịch của khách du lịch.

2. Luận án đã sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để phân tích mỗi quan hệ giữa các yếu tố đến sự thỏa mãn của Khách hàng từ đó xem yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự trung thành của khách du lịch.

3. Luận án đề xuất cho tỉnh Thái Nguyên những đề nghị liên quan việc xây dựng chiến lược du lịch thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch từ đó nâng cao được lòng trung thành của khách du lịch với điểm đến là Thái Nguyên.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu cung cấp những thông tin hữu ích giúp tỉnh Thái Nguyên xây dựng các chiến lược cạnh tranh để biến Thái Nguyên là điểm đến của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Căn cứ vào kiến nghị mà nghiên cứu chỉ ra Thái Nguyên có thể nâng cao các yếu tổ ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng, qua đó khi khách du lịch đến Thái Nguyên sẽ được sử dụng những sản phẩm dịch vụ tốt hơn.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Nghiên cứu chỉ thực hiện phỏng vấn khách du lịch nước ngoài đến với Thái nguyên, do vậy tương lai tác giả đề nghị cần phỏng vấn nhiều đối tượng khách du lịch hơn nữa. Ngoài ra cũng cần thực hiện nghiên cứu tại nhiều địa điểm du lịch cạnh tỉnh Thái Nguyên để có cái nhìn tổng thể và toàn diện đến chất lượng dịch vụ và phát triển những tiềm năng của Thái nguyên.

 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DBA Candidate: Dang Hoai Nam

 

Research title: Improving The Quality Of Tourism Services In Thai nguyen province

Specialization: Business Administration

Scientific supervisors: Dr. Do Anh Tai

Training location: International School, Thai Nguyen University, Vietnam

Type of program: International joint training program on Doctor of   Business Administration between Thai Nguyen University - Vietnam and Southern Luzon State University - Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS


1. The study investigated and analyzed the satisfaction level and factors affecting the foreign tourist satisfaction. Thus, it helps to identify the most attractive aspects what makes it becomes unique in international friend’s eyes and what attracts them return.

2. The research investigated Structural equation modeling (SEM) Which the comprehensive statistical approach for representing, estimating, and testing a theoretical network of linear relationships between factors affecting the foreign tourist satisfaction and tourist satisfaction and loyalty.

3. The research proposed for Thai Nguyen province proposals related to the development of tourism strategy through improving the quality of tourism services, thereby improving the loyalty of tourists with the destination is Thai Nguyen.

.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES


1. Application feasibility

This study provides useful information for Thai Nguyen in developing competitive strategies with other provinces in the region to make Thai Nguyen a destination for domestic and international tourists.

Based on the recommendations of the research, Thai Nguyen province may consider raising the factors affecting the satisfaction of tourists, therefore  tourists to Thai Nguyen will be using the services more quality.

2. Recommendations for further studies

This research only surveys, taking samples of foreign tourists to Thai Nguyen. In the future, the author suggests that the researcher should have a more comprehensive survey, evaluate the impact of all factors subjective, objective to the satisfaction of tourists to Thai Nguyen. In addition, we recommend that researchers have larger survey areas, which are neighboring provinces with many tourist destinations such as Tuyen Quang, Bac Ninh and Vinh Phuc, from which to get a more comprehensive view. service quality and tourism development potential of Thai Nguyen province. 

 

Nguồn: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan