Thông tin luận án

Ngày 03-05-2018

Thông tin luận án của NCS. Đào Thu Trà

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. ĐÀO THU TRÀ

 

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nhân nữ tại Thanh Hóa

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Họ và tên NCS: Đào Thu Trà

Người hướng dẫn khoa học: Dr. Joanna Ellaga

Đơn vị đào tạo: Đại học Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học tổng hợp Southern Luzon –Philippines.

Đơn vị cấp bằng:  Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Luận án chỉ ra thực trạng của doanh nhân nữ tại Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Đồng thời nghiên cứu đã chỉ ra xu hướng phát triển của doanh nhân nữ,  những khó khăn, thách thức mà doanh nhân nữ thường phải đối mặt trong quá trình khởi nghiệp và điều hành kinh doanh.

2. Hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nữ góp phần quan trọng vào sự thành công của họ. Luận án đã chỉ ra và phân tích chi tiết các nhóm yếu tố có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nói chung và doanh nhân nữ nói riêng.

3. Luận án đã đi sâu vào phân tích khái niệm của thành công. Thông qua luận án chúng ta sẽ thấy được một cái nhìn đa chiều về định nghĩa của sự thành công. Thành công có thể được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và nó thay đổi theo từng hoàn cảnh. Thành công có thể được đánh giá dựa vào khả năng tài chính, hay tiếng tăm hoặc cũng có thể chỉ dựa vào cảm nhận của mỗi cá nhân mà thôi.

4. Luận án xây dựng mô hình các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thành công của các doanh nhân nữ tại Thanh Hoá. Luận án đánh giá được mức độ quan trọng của từng yếu tố và nhóm yếu tố đến sự thành công của đối tượng điều tra.

5. Luận án luận giải những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, đồng thời thấy được thực trạng của các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một nữ doanh nhân tại Thanh Hóa.  

6. Tác giả đề xuất 9 nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả năng và mức độ thành công của các doanh nhân nữ tại Thanh Hóa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương: (1) Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho doanh nhân nữ. (2) Cải thiện và đơn giản hóa các thủ tục tại các ngân hành và các tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ doanh nhân nữ tiếp cận với nguồn vốn một cách dễ dàng hơn. (3) Cần có nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nhân nữ, ví dụ như thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản, giảm thuế cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ, vv… (4) Hỗ trợ các doanh nhân nữ trong việc tiếp cận thông tin chính sách, thị trường, nhà đầu tư… (5) Thúc đẩy bình đẳng giới, giáo dục thế hệ trẻ biết chia sẻ gánh nặng đối với phụ nữ nói chung và doanh nhân nữ nói riêng. (6) Đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. (7) Vinh danh và ghi nhận sự đóng góp của các doanh nhân nữ. (8) Đa dạng hóa các chương trình đào tạo và thời gian đào tạo tại các cơ sở giáo dục của địa phương. (9) Tăng cường vai trò của các hiệp hội doanh nhân nữ/câu lạc bộ doanh nhân nữ.  

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Cung cấp cơ sở khoa học cho bản thân phụ nữ và các tổ chức có liên quan như tổ chức tài chính, cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước về thực trạng và mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nhân nữ.

- Các giải pháp mà nghiên cứu đề xuất là cơ sở để bản thân doanh nhân nữ, những người đang có ý định khởi nghiệp biết được những gì cần phải tập trung cải thiện để nâng cao cơ hội thành công trong kinh doanh, đồng thời các tổ chức tài chính, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa có thể áp dụng để xây dựng chương trình, cơ chế chính sách hợp lý nhằm khuyến khích nhiều phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng thành công cho họ

- Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở, là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về doanh nhân nữ tại Việt Nam.

- Phương pháp nghiên cứu mà tác giả sử dụng trong luận án này có thể được áp dụng trong nghiên cứu một số vấn đề kinh tế - xã hội khác, đặc biệt là những nghiên cứu liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến một vấn đề nào đó.

Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sự thành công của doanh nhân nữ tại các vùng miền khác nhau trong cả nước và so sánh xem có sự khác biệt giữa các vùng miền hay không.


INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DBA. Candidate: Dao Thu Tra

 

Research title: Factor affecting the success of women entrepreneurs in Thanh Hoa province, Vietnam.

Specialty: Business Administration

Academic supervisor: Dr. Joanna Ellaga

Training institution: Thai Nguyen University, Viet Nam.

Type of program: International training cooperation between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The research shows the status of women entrepreneurs in Vietnam in general and Thanh Hoa in particular. The research has pointed out the trend of female entrepreneurs, the difficulties that women entrepreneurs often face in the process of starting and running business.

2. Businesses of women entrepreneurs contribute significantly to their success. The dissertation has identified and analyzed in detail the groups of factors that have a direct impact on business activities of entrepreneurs in general and women entrepreneurs in particular.

3. The dissertation has gone into the conceptual analysis of success. Through this thesis we will see a multidimensional view of the definition of success. Success can be judged on many different criteria and it varies from situation to circumstance. Success can be assessed on the basis of financial strength, or reputation, or can be based on the perception of the individual.

4. The dissertation builds the model of the groups of factors affecting the success of the businesswomen in Thanh Hoa. The research assesses the importance of each factor and group of factors to the success of the respondents.

5. The dissertation explains the reasons that affect the effectiveness of the business operation process, and at the same time, the factors affecting the success of a businesswoman in Thanh Hoa.

6. The author proposed 9 groups of measures to improve the ability and success of women entrepreneurs in Thanh Hoa to contribute to promoting local economic development: (1) Improving knowledge and skills for business women. (2) Improve and simplify procedures at banks and financial institutions to help women entrepreneurs access capital more easily. (3) There should be more preferential policies for women entrepreneurs, such as simplified business registration procedures, tax reductions for women-owned enterprises, etc. (4) Support for female entrepreneurs in accessing policy information, markets, investors ... (5) Promote gender equality, educate young generations to share the burden with the women, especially women entrepreneurs. (6) Promote reform and simplification of administrative procedures at offices or institutions of government. (7) Honor and recognize the contribution of the businesswomen in Thanh Hoa. (8) Diversify training programs and training time at local educational institutions. (9) Strengthen the role of women's business associations / women entrepreneurs clubs.

 

PRACTICAL APPLICATIONS AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

 

* Practical applications:

- Provide the scientific basis for the women themselves and related organizations such as financial institutions, educational institutions, state management agencies about the reality and importance of the elements affecting the success of the businesswoman.

- The solutions proposed by the researcher are the basis for the female entrepreneur and any one is intending to start a business knowing what needs to be improved to increase the chances of success in business; and financial institutions, educational institutions and local authorities of Thanh Hoa province can apply these solutions to develop programs, mechanisms and policies to encourage more women to participate in business and raise likelihood of success for the women.

- The research results will be the basis, the background for further research on women entrepreneurs in Vietnam.

- The research methodology used in this thesis can be applied in the study of a number of other socio-economic issues, especially those related to the factors affecting a problem.

* Needs for further studies:

Study the factors affecting the business and success of women entrepreneurs in different regions throughout the country and compare the differences between regions.

 

 Nguồn: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

 

Các bài liên quan