Thông tin luận án

Ngày 04-04-2018

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Văn Thông

THÔNG TIN LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN VĂN THÔNG


Tên đề tài luận án Tiến sĩ: Văn hóa tổ chức, sự hài lòng trong công việc và ý định chuyển việc của nhân viên trong ngành khách sạn tại Thái Nguyên.

Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Thông.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài, TS. Phạm Văn Hạnh.

Cơ sở liên kết đào tạo Việt Nam: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở nước ngoài đào tạo và cấp bằng: Đại học Central Philippine

Chương trình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh và Quản trị Công giữa Đại học Thái Nguyên, Việt Nam và Đại học Central Philippine, Phi-líp-pin.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN


            Nghiên cứu này đã phân tích ảnh hưởng của văn hoá tổ chức đến sự hài lòng trong công việc và hành vi chuyển việc của nhân viên. Đặc biệt, nghiên cứu này xác định ảnh hưởng của 4 loại văn hoá tổ chức đối với sự hài lòng công việc của người lao động trong các khách sạn ở tỉnh Thái Nguyên. Các kết quả từ phân tích dữ liệu cho thấy sự hài lòng công việc làm trung gian ảnh hưởng của văn hoá tổ chức lên ý định chuyển việc. Phát hiện đầu tiên là văn hoá gia tộc và linh hoạt có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định chuyển việc. Nó ngụ ý rằng văn hoá gia đình khuyến khích sự tin tưởng và sự tham gia tạo ra giá trị cốt lõi, và nhấn mạnh tính gắn kết và sự hài lòng của các thành viên, do đó làm giảm ý định chuyển việc. Kết quả cũng cho thấy rằng văn hóa linh hoạt ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng công việc tổng thể giữa các nhân viên và cũng làm giảm ý định chuyển việc của nhân viên. Phát hiện thứ hai đó là nền văn hoá thị trường và văn hóa thứ bậc ảnh hưởng tiêu cực đối với sự hài lòng trong công việc của nhân viên và cũng có ảnh hưởng tích cực đến ý định chuyển việc.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU


* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Những phát hiện từ nghiên cứu này có thể giúp Khách sạn ở Thái Nguyên giữ được những tài sản quý giá nhất - nhân viên - bằng cách tập trung vào việc xây dựng nền văn hoá tổ chức, đặc biệt là văn hoá Gia đình và Văn minh. Bằng cách tăng sự hài lòng của nhân viên và giảm ý định chuyển việc, các khách sạn ở Thái Nguyên có thể tiết kiệm được chi phí cho việc sử dụng và đào tạo nhân viên mới. Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu này là khả thi.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

            Nghiên cứu trong tương lai có thể xác định được ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đối với ý định chuyển việc trong mối quan hệ với  theo đặc điểm của một số nhân viên như giới tính hay thông minh cảm xúc.


INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION


- Candidate: Nguyen Van Thong      

- Dissertation title: Organizational Culture, Employees’ Job Satisfaction and Turnover Intention in the Hotel Industry in Thai Nguyen Province     

- Major: Business Administration      

- Scientific Supervisor: Associate Prof. Do Anh Tai, PhD Pham Van Hanh

- Training Location: University of Economics and Business Administration- Thai Nguyen University, Vietnam         

- Degree Granting Institution: Central Philipine University, Philipines        

- Training Program: The Joint Doctor Degree Program in Public Management between Thai Nguyen University, Vietnam and Central Philippine University, the Philippines       

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS


This study examined the effect of organizational culture on employee’s job satisfaction and employee turnover behavior. Particularly, this study identify the effect of four types of organizational culture on job satisfaction of employees in hotels in Thai Nguyen province. The results from data analysis show that job satisfaction mediates the effect of organizational culture on turnover intention. The first finding is that Clan and Adhoccracy culture have a negative effect on turnover intention. It implies that the clan culture encourages trust and participation as core values, and emphasizes cohesiveness and membership satisfaction, as the result, reduce the turnover intention. The results also reveal that adhocracy culture positively affected overall job satisfaction among employees and also reduce employee’s turnover intention. The second finding is that Market and Hierachy cultures have negative on employee’s job satisfaction and also have positive effect on turnover intention.

The results also show that employee’s job satisfaction mediates the effect of Clan and Adhoccracy culture on turnover intention. However, job satisfaction partially mediates the effect of Market and Hierachy cultures on turnover intention.

 

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS

FOR FURTHER STUDIES


* Application feasibility:

The findings from this study can help Hotels in Thai Nguyen province retain their most valuable assets - the employees- by focus on building organizational culture, especially the Clan and Adhoccracy culture. By increasing employees satisfaction and reduce turnover intention, hotels in Thai Nguyen can save the cost used for recuiting and training new employees. The application of this research’s results is feasible.

* Recommendations for further studies:

            Future research may identify the effect of organizational culture on turnover intention in accordance with some employees’ characteristics such as gender or emotional intelligence.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
                                                                      

Các bài liên quan