Thông tin luận án

Ngày 04-04-2018

Thông tin luận án của NCS. Trần Phạm Văn Cương

THÔNG TIN LUẬN ÁN CỦA NCS. TRẦN PHẠM VĂN CƯƠNG


Tên đề tài luận án Tiến sĩ: “Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Họ và tên NCS: Trần Phạm Văn Cương

Chuyên ngành: Quản trị công

Người hướng dẫn khoa học: Prof. Dr. Lee Song Kun and Dr. Phạm Văn Hạnh

Cơ sở liên kết đào tạo Việt Nam: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở nước ngoài đào tạo và cấp bằng: Đại học Central Philippine

Chương trình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh và Quản trị Công giữa Đại học Thái Nguyên, Việt Nam và Đại học Central Philippine, Phi-líp-pin.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN


(1) Luận án đã đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ hành chính công.

(2). Kiểm định mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của người dân với các dịch vụ hành chính công.

(3) Kết quả khảo sát đã chỉ ra mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công được cung cấp ở các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên. Những người trả lời đánh giá tốt về các thành phần của dịch vụ hành chính công và sự hài lòng ở mức độ điểm số đánh giá chỉ ở trên mức trung bình nên các đơn vị vẫn cần phải nỗ lực trong việc nâng cao sự hài lòng của công dân.

(4) Khi xem xét sự khác biệt trong đánh giá về dịch vụ hành chính công, sự hài lòng theo các đặc điểm cá nhân của người trả lời, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố như mối quan hệ cá nhân, việc trả thêm phí, nơi sống hay một vài đặc điểm cá nhân khác không ảnh hưởng tới đánh giá của họ. Trong khi đó, có sự khác biệt trong đánh giá về các dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân theo các yếu tố trình độ, nghề nghiệp và tần suất sử dụng dịch vụ của người trả lời. Điều này cho thấy mức độ hiểu biết của người dân về dịch vụ hành chính công có ảnh hưởng tới nhận định và sự hài lòng về dịch vụ.

(5) Cả sáu yếu tố của dịch vụ hành chính công được phát hiện đều có ảnh hưởng tới sự hài lòng của người dân.

Năng lực của cán bộ, thái độ của cán bộ, thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho dịch vụ và cơ sở vật chất phục vụ.

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố theo thứ tự giảm dần là:

 (6)  Luận án cung cấp thông hữu ích cho UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND các huyện để có những biện pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của công dân với các dịch vụ hành chính công ở các địa phương.

 

 

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU


* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Bảng câu hỏi đánh giá các yếu tố của dịch vụ hành chính công được sử dụng trong luận án có thể được sử dụng trong khảo sát, nghiên cứu về sự hài lòng của người dân với dịch vụ hành chính công ở cấp cơ sở hoặc có thể tiếp tục bổ sung, cải thiện để áp dụng nghiên cứu sự hài lòng của người dân với một dịch vụ hành chính công cụ thể hoặc ở các cấp khác nhau.

- Đề xuất trong luận án có thể được áp dụng trong việc cung cấp dịch vụ hành công của UBND tỉnh Thái Nguyên, có thể nghiên cứu áp dụng cho các cấp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Nghiên cứu sự khác biệt trong nhận định về các yếu tố của dịch vụ hành chính công và sự khác biệt về mức độ hài lòng của công dân theo từng dịch vụ hành chính công.

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về sự hài lòng của người dân với các dịch vụ hành chính công ở các cấp khác nhau.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION


Candidate: TRAN PHAM VAN CUONG

Dissertation title: “Factors affecting citizen’s satisfaction with the public administrative services of the public administrative agencies in Thai Nguyên province”.

Major: Public Management

Scientific Supervisor: Prof. Dr. Lee Song Kun and Dr. Pham Van Hanh

Training Location: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University, Vietnam

Degree Granting Institution: Central Philippine University, the Philippines

Training Program: The Joint Doctor Degree Program in Public Management between Thai Nguyen University, Vietnam and Central Philippine University, the Philippines

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS


- This study was the first step in the systematic revision of citizens’ satisfaction concept application in public service delivery, leading to more comprehensive knowledge of patterns, methods, and procedures of improving public service quality in governmental agencies in Thai Nguyen province in Vietnam.

- The outcomes from the study were utilized as guidelines for studies on public management concept application in public service delivery in the case of other government agencies. This was useful in terms of more extensive coverage of study results and more comprehensive knowledge regarding marketing concepts in public service delivery such as the procedures of applying these concepts and factors influencing the success of applying these concepts targeted at the well-being of the public, and following the citizen-centered approach.

- The implications from this results can help administrative agencies in Thai Nguyen improve public service quality and then increase citizens’ satisfaction. Improving the citizens’satisfaction also leads to the increase in investment in Thai Nguyen province.

- The implications of the study served as guidelines for the government and improvement of public management in order that missions and duties of each government agency were achieved and public service delivered to the public for their well-being, following the citizen-centered approach.

 

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS

FOR FURTHER STUDIES


* Practical applicability:

- Questionnaire of this dissertation can be deployed in surveying and researching the citizens’ satisfaction with public administrative services at grassroots level or can be added, improved to be applied in researching the citizen’s satisfaction with a specific public administrative service or the ones at another level;

- The recommendations of this dissertation can be used for delivering public administrative services at the public administrative agencies in Thai Nguyên province; can be examined to be applied at grassroots level to improve the quality of services, citizens’ satisfaction; so that it can partly contribute to developing the effectiveness in the activities of the grassroots authorities.

* Recommendations for further studies:

- Researching the differences in the citizens’ perceptions towards the components of public administrative services and the difference in the citizens’ satisfaction by each public administrative service;

- Enlarging the scope of study: Researching the citizens’ satisfaction with public administrative services at other levels.  

                                                                          

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan