Thông tin luận án

Ngày 04-04-2018

Thông tin luận án của NCS. Lê Thu Hà

THÔNG TIN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ THU HÀ


Tên đề tài luận án Tiến sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và tạo động lực làm việc của giảng viên các trường đại học và cao đẳng tại Thái Nguyên

Họ và tên NCS: Lê Thu Hà

Chuyên ngành: Quản trị công

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm

Cơ sở liên kết đào tạo Việt Nam: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở nước ngoài đào tạo và cấp bằng: Đại học Central Philippine

Chương trình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh và Quản trị Công giữa Đại học Thái Nguyên, Việt Nam và Đại học Central Philippine, Phi-líp-pin.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

* Những đóng góp về lý luận và học thuật:

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về sự hài lòng và tạo động lực làm việc; đề xuất mô hình và kiểm định mô hình nghiên cứu về sự hài lòng và tạo động lực làm việc của giảng viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

* Những đóng góp về thực tiễn:

Kết quả khảo sát cho thấy giảng viên nói chung đánh giá tốt về các yếu tố được khảo sát và sự hài lòng ở mức cao.

Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố như: lương và phúc lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, mối quan hệ với cấp trên, sự công nhận và môi trường làm việc có ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc và tạo động lực làm việc của giảng viên các trường đại học và cao đẳng tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng công việc và tạo động lực làm việc cho các giảng viên.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU


* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong các viện, các trường cho cán bộ giảng dạy và sinh viên để học tập và nghiên cứu.

Các đề xuất, giải pháp trong luận án có thể được áp dụng trong thực tiễn nhằm nâng cao sự hài lòng công việc của giảng viên và tạo động lực làm việc cho họ.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

 Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu sau cần được thực hiện trên quy mô lớn hơn với nhiều biến hơn

 


INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Candidate: LE THU HA

Dissertation title: Factors influencing job satisfaction and work motivation of the faculties at the universities and colleges in Thai Nguyen City

Major: Public Management

Scientific Supervisor: Asscoc. Prof. Dr Nguyen Thi Gam

Training Location: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

Degree Granting Institution: Central Philippine University

Training Program: The Joint Doctoral Degree Program in Business Management and in Public Management between Central Philippine University and Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

* Academic and theoretical contribution

The dissertation systematizes the basic theoretical issues of job satisfaction, work motivation of faculties; developed a model; test model of satisfaction and work motivation of faculties in Thai Nguyen city.

* Practical contribution

The results of the survey indicated faculties generally measure well on the factors examined and satisfaction at a high level.

The dissertation has identified the following factors: salary and benefit, relationship with superior, recognition and working conditions that influence job satisfaction and work motivation of faculties at universities and colleges in Thai Nguyen.

The research proposed a number of solutions focusing on the improvement of the factors affecting the satisfaction of faculties

 

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS

FOR FURTHER STUDIES


* Application feasibility:

These results can be used as the references for institutes, universities, lecturers and students.

The recommendations of this dissertation can be applied in practice to improve job satisfaction and work motivate of faculties.

* Recommendations for further studies:

The research is limited to Thai Nguyen province. This may effect the generalization of the findings of study to the whole country. The following research needs to be done over the country with more variables

                                                                          

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan