Thông tin luận án

Ngày 07-08-2019

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Văn Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp   vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tỉnh Bắc Ninh”

Ngành: Quản lý giáo dục           

Mã số: 9140114

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hùng

Người hướng dẫn khoa học:  

  1. PGS.TS Phan Thanh Long
  2. PGS.TS Phùng Thị Hằng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Luận án đã xây dựng được các khái niệm công cụ của đề tài, mang tính chất đặc thù, phù hợp yêu cầu nghiên cứu đặt ra về quản lý hoạt động BD lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay của nước ta.

- Xác định rõ các thành tố cơ bản của quá trình bồi dưỡng và vai trò của các chủ thể quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở

- Luận án đánh giá được thực trạng bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở của tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất được các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tỉnh Bắc Ninh đó là: Tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ về quản lý hoạt động BD Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở; xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phù hợp; chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn; kiện toàn và phát triển đội ngũ, đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng; tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng. Các biện pháp đó có thể coi là một chỉnh thể thống nhất, có tính khoa học và thực tiễn cao. Mỗi biện pháp đều được xác định rõ các thành tố quan trọng như: Mục tiêu, nội dung, cách thực hiện và các điều kiện cụ thể.

Các biện pháp đề xuất giúp cho quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tỉnh Bắc Ninh được chất lượng, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ cũng như mặt trận ở địa phương.

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận trong cả nước.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Những biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tỉnh Bắc Ninh sẽ được ứng dụng tại các trung tâm bồi dưỡng lí luận chính trị cấp huyện của tỉnh Bắc Ninh, giúp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng lí luận chính trị cấp huyện của tỉnh Bắc Ninh, từ đó sẽ nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở của tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và tạo được sự ổn định chính trị và phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Các biện pháp trên có thể áp dụng với các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện trong cả nước nói chung trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở để nâng cao chất lượng công tác mặt trận ở cơ sở.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 cần tiếp tục nghiên cứu việc xây dựng các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chuẩn hiện đại.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Managing activities of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres in Bac Ninh province”

Speciality: Educational Management

Code: 9140114

PhD. Candidate: Nguyen Van Hung

Supervisors:

  1. Assoc.Prof. Dr Phan Thanh Long
  2. Assoc.Prof. Dr Phung Thi Hang

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation has:

- Built a theoretical and legal basis for fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres; built the instrumental concepts for the topic, which are specific and suitable for the requirements of the research on managing activities of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres in order to meet the tasks of the Fatherland Front in the current period of our country.

- Clearly identified the basic elements of the fostering process and the roles of the subjects who manage the activities of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres.

- Assessed the status of fostering and managing the activities of fostering grassroots Fatherland Front cadres in Bac Ninh province.

- Proposed measures to manage activities of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres in Bac Ninh province: organize training and thoroughly raising cadres’ awareness of managing the activities fostering political theories and professional competence at the grassroots level; develop appropriate training programs and plans; direct the organization of training with many diverse and rich forms suitable to the reality; consolidate and develop the staff to ensure resources for fostering activities; organize inspection and evaluation of fostering activities. These measures can be considered a scientific and practical unified whole. Each measure is clearly defined interms of important elements such as objectives, content, implementation methods and specific conditions.

The proposed measures help manage activities of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres in Bac Ninh province better and more effectively, contributing to improving the quality of activities of cadres as well as the Fatherland Front in the locality.

- The dissertation can be used as a reference for researchers and lecturers at institutions of training Fatherland Front cadres all over the country.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

1. Practical Applications of the Research Results

The proposed measures of managing the activities of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres in Bac Ninh province will be applied at district-level political training centers in Bac Ninh province, to help improve the quality of fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres at the district-level political training centers of Bac Ninh province, thereby improving the quality of the grassroots Fatherland Front cadres of Bac Ninh province, contributing to improving the operational efficiency of the grassroots Fatherland Front and ensuring political stability and development in Bac Ninh.

The above measures can also be applied in the political training centers of districts all over the country in fostering political theories and professional competence for grassroots Fatherland Front cadres to raise the quality of Fatherland Front missions at the grassroots level.

2. Recommendations For Further Studies

In the period of industrial revolution 4.0, it is necessary to continue to study the construction of modern district-level political training centers.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan