Thông tin luận án

Ngày 12-08-2019

Thông tin luận án của NCS. Chu Ngọc Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu khoan lỗ nhỏ và sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động siêu âm

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí

Mã số: 9 52 01 03

Khóa đào tạo: 2012 - 2016

Họ và Tên NCS: Chu Ngọc Hùng

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự

Cơ sở đào tạo: Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Lần đầu tiên đã triển khai xây dựng được hệ thống thiết bị thí nghiệm về gia công cắt gọt có trợ giúp của rung động siêu âm, phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước, tạo tiền đề cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này ở Việt Nam;

2) Đã triển khai nghiên cứu đánh giá thực nghiệm những ưu việt chính của khoan lỗ sâu và nhỏ có trợ giúp của rung động siêu âm so với khoan truyền thống thông qua các chỉ tiêu về năng suất gia công, mô men khoan và lực dọc trục.

3) Nghiên cứu phát triển được mô hình toán học mới, mô tả quan hệ của mô men xoắn theo độ sâu lỗ khoan dưới dạng hàm mũ, thuận tiện cho việc so sánh mô men khi khoan giữa các quá trình khoan khác nhau. Đây cũng là một đóng góp quan trọng cho hướng nghiên cứu về mô hình hóa và dự đoán mô men khi khoan lỗ sâu.

 

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng và khả năng ứng dụng thực tiễn

Đề tài đã ứng dụng thành công phương pháp khoan lỗ nhỏ và sâu có trợ giúp của rung động siêu âm. Kết quả thu được có thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của quá trình khoan những lỗ nhỏ và sâu.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Một số vấn đề cần thiết và có tính khả thi cao để tiếp tục triển khai nghiên cứu gồm:

1) Thực nghiệm đánh giá và so sánh giữa UAD và CD trên các vật liệu khác nhau;

2) Nghiên cứ ảnh hưởng của các thông số rung đến quá trình cắt, cơ chế mòn, tuổi bền dụng cụ và chất lượng gia công khi áp dụng công nghệ UAD;

3) Phát triển hoàn thiện mô hình dự đoán mô men thoát phoi và mô men trượt gián đoạn;

4) Nghiên cứu sâu về cơ chế và ma sát quá trình thoát phoi khi khoan.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “A study on vibration assisted drilling of deep and small holes on aluminum alloys” 

Specialty: Mechanical Engineering

Code of Specialty: 9 52 01 03

Traning course: 2012-2016

Ph.D. Student: Chu Ngoc Hung

Supervisor: Assos. Prof. Dr. Nguyen Van Du

Training institution: Thai Nguyen University of Technology, Thai Nguyen University, Vietnam.

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION 

1) An experiemental system for Ultrasonic Assisted Machining has successfully been set-up in the fist time. The system was built by using available devices, satisfying the practical conditions inside the country.

2) Experimental evaluations to validate the advantages of ultrasonic assisted drilling, including production rate, drilling torque and axial force, compared to conventional drilling have been implemented.

3) A new mathematical model, which can be used to desribe the dependence of the drilling torque on the drilled depth, has been successfully developed. This would be an important contribution for the trend of modeling and prediction of the total torque in deep drilling.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

The practical applications

The study has successfully applied the ultrasonic assisted machining in drilling of small and deep holes. The results obtained would be directly applied in industrial production processes in order to enhance the eco-technique of the drilling of small and deep holes.

Recommendations for further studies

Several practicable demands for further investigation can be proposed as below.

1) Practically evaluate the advantages of UAD compared to CD on various materials;

2) Investigate the effects of vibration parameters on the cutting process, mechanism of tool wear, tool life and machined qualities in UAD;

3) Further develop the mathematical model in order to predict the chip evacuation torque and stick-slip torque in drilling;

4) Systematically study on the mechanism and frictional force induced in the chip evacuation of drilling processes.

 

Nguồn: Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan