Thông tin luận án

Ngày 09-08-2021

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Phí Văn Thủy

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án:  Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường Trung học phổ thông.

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán học

Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Phí Văn Thủy

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Cao Thị Hà, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

2. TS. Trần Luận, Viện Khoa học Giáo dục việt Nam

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

                                                                           NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Hệ thống, phân tích và tổng hợp các quan niệm, mô hình và các kết quả nghiên cứu trên thế giới về siêu nhận thức.

Xác định một số thành tố cơ bản, đặc điểm, chức năng của siêu nhận thức và chỉ ra được vai trò của siêu nhận thức trong giáo dục nói chung và trong dạy học toán nói riêng.

Nghiên cứu sự khác nhau giữa nhận thức và siêu nhận thức.

Cơ hội hình thành kĩ năng siêu nhận thức trong dạy học Giải tích

Các hoạt động tương thích trong dạy học Giải tích để rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức.

Xác định được luận cứ khoa học về việc hình thành và phát triển kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường Trung học phổ thông.

Xác định một số kĩ năng siêu nhận thức cần thiết để rèn luyện cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường Trung học phổ thông.

Đề xuất các biện pháp sư phạm rèn luyện các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường Trung học phổ thông.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1.  Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Các biện pháp sư phạm rèn luyện các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông góp phần đổi mới việc dạy học toán theo hướng phát triển kĩ năng siêu nhận thức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ở trường Trung học phổ thông.

Luận án là một tài liệu để cho giáo viên, học sinh và học viên cao học ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học tham khảo.

2.  Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Đề tài này không chỉ vận dụng trong dạy học Giải tích ở trường Trung học phổ thông mà còn tiếp tục nghiên cứu và vận dụng trong dạy học môn toán nói riêng và dạy học các môn học khác nói chung.

Tiếp tục nghiên cứu để đưa ra thang đo chuẩn về kĩ năng siêu nhận thức để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: Developing metacognitive skills for students in teaching Mathematical Analysis at high school

Major: Theory and Methodology of Mathematics Teaching

Code: 9140111

PhD. Student: Phi Van Thuy

Scientific Supervisor:

1. Assoc. Prof. Dr Cao Thi Ha

2. Dr. Tran Luan

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION  

The thesis has:

- Systematized, analyzed and synthesized concepts, models and research results around the world on metacognition.

- Identified some basic components, characteristics and functions of metacognition and pointed out the role of metacognition in education in general and in teaching mathematics in particular.

- Studied the difference between cognition and metacognition.

- Studied the possibility to form metacognitive skills in teaching Mathematical Analysis

- Designed compatible activities in teaching Mathematical Analysis to develop metacognitive skills.

- Identified scientific grounds for the formation and development of metacognitive skills for students in teaching Mathematical Analysis in high schools.

- Identified some metacognitive skills necessary to be developed for students in teaching Mathematical Analysis in high schools.

- Proposed pedagogical measures to develop students' metacognitive skills in teaching Mathematical Analysis in high schools.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. Applications in Practice

- The pedagogical measures to develop metacognitive skills for students in teaching Mathematical Analysis in high schools contribute to innovating math teaching in the direction of developing metacognitive skills, which in turn contributes to improving the effectiveness of teaching and learning in high schools.

- The thesis is a reference for teachers, students and graduate students majoring in Theories and Methods of Teaching Mathematics.

2. Recommendations for Further Studies

- This research topic can not only be applied in teaching Mathematical Analysis in high schools but it can also be studied and applied in teaching mathematics in particular and teaching other subjects in general.

- Further research needs to be done to build a standard scale of metacognitive skills, which will serve as a basis for evaluating the effectiveness of developing students' metacognitive skills.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan