Thông tin luận án

Ngày 17-08-2021

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Nhân Chinh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Họ và tên NCS: Nguyễn Nhân Chinh

Người hướng dẫn khoa học:  

1. PGS.TS Phạm Viết Vượng

2.PGS.TS Vũ Lệ Hoa

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

      Luận án đã góp phần làm phong phú thêm lý luận về giáo dục pháp luật (GDPL) và quản lý GDPL cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xác định được những yêu cầu về giáo dục và quản lý GDPL cho học sinh THPT. Đánh giá được thực trạng giáo dục và quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh THPT, phát hiện những hạn chế về nhận thức, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức GDPL cũng như nguồn lực thực hiện, chỉ ra những bất cập trong lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch GDPL cho học sinh ở các trường THPT tỉnh Bắc Ninh.

     Đề xuất được 7 biện pháp quản lý GDPL cho học sinh THPT tỉnh Bắc Ninh phù hợp với điều kiện thực tế bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giúp giáo viên, cán bộ quản lý ở các trường THPT tỉnh Bắc Ninh triển khai GDPL và quản lý GDPL cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh nói chung và nâng cao chất lượng GDPL nói riêng.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

Luận án có thể ứng dụng trong quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và những địa phương có điều kiện tương đồng nhằm nâng cao chất lượng lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh;

Luận án là tài liệu tham khảo cho giáo viên, cán bộ quản lý ở các trường THPT và giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục học và Quản lý giáo dục ở các trường đại học.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Luận án chưa khai thác sâu được những nội dung quản lý giáo dục pháp luật trên nền tảng kỹ thuật số và môi trường giáo dục pháp luật Elerning.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: “Management of legal education for high school students in Bac Ninh province in the context of the fourth industrial revolution”

Major: Educational Management

Code: 9140114

PhD. Student: Nguyen Nhan Chinh

Supervisors:

1. Assoc.Prof.Dr Pham Viet Vuong

2. Assoc.Prof.Dr Vu Le Hoa

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION  

The thesis has identified requirements for legal education and management of legal education for high school students in the context of the 4th industrial revolution; built a theoretical basis for legal education and legal education management for high school students in the context of the fourth industrial revolution; proposed measures to manage legal education for high school students in accordance with the current context. This helps teachers and administrators at high schools implement legal education and manage legal education for high school students in Bac Ninh province to meet the requirements of renovating legal education;

The thesis has also detected limitations in awareness, contents, methods, forms of legal education organization and resources for implementing legal education for high school students in Bac Ninh province as well as inadequacies in planning, organizing, directing, inspecting and evaluating the results of implementation of legal education plans for high school students in Bac Ninh province. This serves as a basis for schools to take measures to manage legal education for high school students in order to improve the quality of comprehensive education for students in general and improve the quality of legal education in high schools in Bac Ninh province in particular.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. Applications in Practice

The thesis results can be applied in the management of legal education activities for high school students in Bac Ninh province and other localities with similar conditions in order to improve the quality of comprehensive education and legal education for students.

The thesis is a reference for teachers and administrators in high schools as well as for lecturers, students, graduate students, PhD students majoring in Education and Educational Management at universities.

2. Recommendations for Further Studies

The thesis has not deeply exploited the contents of legal education management on the digital platform and the Elearning legal education environment.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan