Thông tin luận án

Ngày 03-05-2018

Thông tin luận án của NCS. Lê Thị Bích Phượng

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS. LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

Tên luận án:Các yếu tố quyết định khởi sự kinh doanh: Cơ sở phát triển chương trình đào tạo ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo.

Ngành: Quản trị kinh doanh

Học viên: Lê Thị Bích Phượng- Alice                                 

Giáo viên hướng dẫn:  Dr. Joanna Paula A.Ellaga 


Đóng góp học thuật và lý thuyết

Thứ nhất: Luận án đã tiếp cận và xây dựng một khung nghiên cứu và thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến Khởi sự kinh doanh phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai: Luận án đã xác minh thông tin của đối tượng điều tra về giới tính, trường đại học.

Thứ ba: Luận án đã tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự kinh doanh và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến các đối tượng điều tra.

Thứ tư: Luận án đã chỉ ra trở ngại chung của các sinh viên trong việc quyết định khởi sự kinh doanh

Thứ năm: Luận án đã phát triển một chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh để nâng cao mức độ thành công cho các sinh viên khởi nghiệp.

Kết luận mới từ kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, yếu tố ảnh hưởng nhất trong việc đưa ra quyết định bắt đầu một doanh nghiệp là "hành vi kinh doanh liên quan", và tiếp theo là "vốn kinh doanh". Các yếu tố khác là: chương trình giáo dục, bản chất kinh doanh, các nguồn lực có sẵn, cơ hội thị trường và nhu cầu kinh doanh.

Thứ hai, Luận án đã chỉ ra sự khác biệt đáng kể về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự kinh doanh theo độ tuổi, cụ thể nhóm tuổi 27-40 có tác động mạnh hơn nhóm 21-24 tuổi.

Thứ ba, Luận án đã xác định được trở ngại lớn nhất để khởi nghiệp cho sinh viên và doanh nhân là hành vi kinh doanh, tiếp theo là vốn, sinh viên không đủ tự tin để gây quỹ, không có mối quan hệ và không có khả năng huy động vốn, điều này phù hợp với thực tế ở Việt Nam

Thứ tư, Luận án đã phát triển một chương trình đào tạo kinh doanh cho các trường đại học và học viện nhằm nâng cao mức độ thành công cho các cá nhân muốn khởi sự kinh doanh.

Đề xuất từ ​​kết quả nghiên cứu

Luận án này đã đề xuất ba nhóm giải pháp để tăng mức độ thành công để khởi sự kinh doanh như sau:

(1) Sinh viên cần nắm bắt nhu cầu của thị trường, tạo ra ý tưởng kinh doanh, và vẽ một kế hoạch kinh doanh, và nuôi dưỡng các nguồn lực, cơ hội thị trường và hành vi kinh doanh. Ngoài ra, mỗi sinh viên cần hiểu tầm quan trọng của việc khởi nghiệp đối với bản thân, gia đình và toàn xã hội.

 (2) Các cơ sở giáo dục và đào tạo phải nhận thức rõ vai trò của mình trong việc Quyết định khởi sự kinh doanh cho sinh viên, tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên, hỗ trợ phát triển năng lực cá nhân, tăng cường ứng dụng thực tiễn giảng dạy, dạy học bắt đầu, phương pháp học tập thực tế, sử dụng các phương pháp thực tế trong giảng dạy. Cho phép sinh viên tự do thể hiện ý tưởng của mình và có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn khi học tại các trường đại học. Hơn nữa, thêm một môn học “Khởi sự doanh nghiệp” trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học.

  (3) Các cơ quan quản lý nhà nước cũng nên tổ chức các hoạt động để thúc đẩy tinh thần kinh doanh ở cấp quốc gia và hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo trong hoạt động của họ, cũng là đầu mối để kêu gọi các nhà tài trợ, quỹ đầu tư, doanh nhân thành công hỗ trợ tài chính, phối hợp tổ chức hoặc thiết lập tư vấn, tổ chức các hoạt động thường xuyên để kích thích tinh thần kinh doanh của sinh viên. Các hội thảo ngắn hạn cũng nên được tổ chức thường xuyên.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DBA Candidate: Le Thi Bich Phuong (Alice)

 

Thesis topic: Decision making factors in starting a business: Basis for a developed training program for economic business administration institutions

Major: Business Administration

Doctoral candidate: Lê Thị Bích Phượng- Alice                                

Supervisor:  Dr. Joanna Paula A.Ellaga 


Academic and theoretical contributions

First: The thesis has approached and developed a research framework, and a scale of factors determine STARTING A BUSINESS in accordance with the conditions of Vietnam in the current period.

Second: The thesis has determined the respondents’ profile in terms of  gender, and  university

Third: The thesis found the factors that influence their decision of starting business and the affecting level of these factors.

Fourth: The thesis has finded out common problems among students that hinder them in deciding to start a business

Fifth: The thesis has created a developed Business Training Program to improve the level of success for anyone who want to start up.

The new conclusion from research results

Firstly, the most influential factor in making decision of starting a business is "Business related behaviour", and  followed by “Business capital”. The other factors are, education program, nature of business, supply reseurce available, market opportunity, and demand.   

        Secondly, there is significant difference on factors influencing decision according to age, the 27-40 year-old group had a stronger impact than the 21-24 year-old group on factors.

        Thirdly, the biggest obstacle to business start-ups for students and entrepreneurs is Business related behavior, followed by Capital, Students are not confident enough to raise funds,  no relationships and no ability to raise capital, this is in line with reality in Vietnam

           Fourthly, Develop an Developed  Business Training Program. This training programe that the author have developed to enhance the level of success for any one who want to start up.

Proposals from research results

This dissertation have proposed three groups of solution to increase level of success for starting a business, as following:

(1) Students need to capture market demand, create business ideas, and draw a business plan, and cultivate the resources, market opportunities and business behaviors. In addition, every student needs to understand the importance of start-up business to themselves, their families and the whole society.

   (2) Education and training institutions must be clearly aware of their role in deciding on starting a business for students, create the best environment for students, support for the development of personal ability, enhance the practical application of teaching, teaching subjects related to business start-ups, practical learning methods, use the practical methods in teaching. Let students be free to express their ideas and have more practical experience while studing in universities.  Further more, add subjects starting a business in the study program.

  (3) State management agencies should also organize activities to promote entrepreneurship at national level and provide support to training institutions in their activities, should also be the focal point to call on donors, investment funds, successful entrepreneurs to provide financial support, coordinate the organization or establish consultants,organize regular activities to stimulate the entrepreneurial spirit of students. Short-term workshops should also be held regularly.

 

 Nguồn: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan