Thông tin luận án

Ngày 10-05-2018

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Loan

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS. NGUYỄN THỊ LOAN


Đề tài luận án: Những nhân tốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Chuyên ngành:            Quản trị kinh doanh            

Nghiên cứu sinh:         Nguyễn Thị Loan

Người hướng dẫn:      GS. TS Chona V. Cayabat


Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận

            Thứ nhất: Luận án đã tiếp cận và xây dựng được khung nghiên cứu, thang đo về nhân tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (DNXKNS) phù hợp với điều kiện, đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

            Thứ hai: Luận án đã lựa chọn được các tiêu chí đánh giá sự thành công của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của DNXKNS tại Thanh Hoá, Việt Nam.

            Thứ ba: Luận án đã bổ sung và kiểm chứng mức độ tác động của nhân tố “Mối liên kết trong kinh doanh” đến sự thành công của DNXKNS.

            Thứ tư: Luận án đã kiểm chứng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đề xuất trong mô hình đến sự thành công của DNXKNS tại Thanh hoá.

Những kết luận mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

            Kết quả khảo sát 250 nhà quản trị trong DNXKNS tại tỉnh Thanh Hoá cho thấy mô hình và nhân tố nghiên cứu đề xuất đều phù hợp. Cụ thể, 8 nhân tố nghiên cứu đều có tác động thuận chiều đến sự thành công của DNXKNS, trong đó “nhóm nhân tố bên ngoài” có tác động mạnh hơn “nhóm nhân tố bên trong”. Cụ thể, nhân tố môi trường vĩ mô, mối liên kết trong kinh doanh, thị trường khách hàng, chiến lược kinh doanh, năng lực lãnh đạo của giám đốc là những nhân tố quyết định mạnh nhất đến sự thành công chung của DNXKNS. Nhân tố nguồn lực tài chính được các nghiên cứu trước đây đánh giá “có tác động quyết định nhất” đến sự thành công của doanh nghiệp, nhưng kết quả nghiên cứu đã có bằng chứng khoa học chỉ ra rằng nhân tố này chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ đến sự thành công của DNXKNS;

            Kết quả nghiên cứu của luận án kiểm chứng có sự khác biệt rất quan trọng về nhân tố “kinh nghiệm quản lý”, “số năm hoạt động của doanh nghiệp” và “sự thành công” của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản tại Thanh Hoá;

            Luận án chỉ ra được những khó khăn, thách thức doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản tại Thanh Hoá đang gặp phải;

            Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất chương trình hành động gồm 14 giải pháp, 6 khuyến nghị cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

            Kết quả nghiên cứu là tiền đề, căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng các chích sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tương lai;

            Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp, đặc biệt là xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự chuyên nghiệp; tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh; nghiên cứu và tận dụng triệt để các ưu đãi của chính phủ; tăng cường mối liên kết trong kinh doanh;

            Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn thông tin thị trường nhanh nhất; có chiến lược dài hạn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; tạo cầu nối liên kết doanh nghiệp, hiệp hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất khẩu; tích cực tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu;

            Luận án gợi ý cho học giả, nhà khoa học quan tâm tiếp tục mở rộng nghiên cứu trên phạm vi rộng hơn, sâu hơn từ đó làm căn cứ đề xuất các quyết định, chính sách cho địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản./.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DBA Candidate: NGUYEN THI LOAN (Elena Nguyen)

 

Thesis topic: Determinant of business success of agri - based exporting small and medium enterprises (SMEs) in Thanh Hoa Province, Vietnam

Major: Business Administration      

Doctoral candidate: Nguyen Thi Loan – Elena Nguyen                                

Student Code: TNUDBA 021.015

Supervisor: Prof. Chona V. Cayabat


Academic and theoretical contributions

Firstly: The thesis has approached and developed a research framework, and a scale of factors determine the business success of agri - based exporting small and medium enterprises (SMEs) in accordance with the conditions and characteristics of SMEs in Vietnam in the current period.

Second: The thesis has selected criteria to evaluate the success of agri - based exporting SMEs in accordance with their characteristics and conditions in Thanh Hoa, Vietnam.

Third: The thesis has supplemented and verified the influence of the factor "linkages in business" on the success of agri-exporting enterprises.

Fourth: The thesis has verified the influence of the suggested factors to the success of agri - based exporting SMEs.

The new conclusion from research results

The results of the survey of 250 directors in agri - based exporting SMEs in Thanh Hoa showed that the model and factors are suitable and all eight factors have positive impacts on the business success of agri-based exporting SMEs, of which the external factors are more powerful than the internal ones. Specifically, the factors macro environment, linkages in business, customers and markets, business strategies, leadership capacity are the most determinant factors for the overall success of agri - based exporting enterprises;

The capital resource has been considered the most critical determinant of business success, but the research results indicated that this factor only has little effect on the success of agri - based exporting SMEs;

The results of the thesis identified a significant difference in the factors “management experience," “years of operation” and the business success of SMEs in the field of agricultural exports in Thanh Hoa;

The thesis showed the difficulties and challenges faced by agri - based exporting SMEs in Thanh Hoa Province;

From the research results, the dissertation proposed suitable program including 14 solutions, six recommendations for both enterprises and local authorities to promote the success of agri - based exporting SMEs in the coming time.

Proposals from research results

Research results are the premise and basis for state management agencies, enterprises, entrepreneurs to develop policies and strategies for business development in the future;

Agri - based exporting SMEs should focus on improving product quality; formulating long-term strategies, especially human developing and training strategies; to concentrate on research and application of information technology; research and take advantage of government incentives; strengthen linkages in business;

Local governments need to facilitate fast access to market information; have long-term strategies to support human resource training; To create bridges linking enterprises and associations in order to raise the quality of export activities; To actively organize and participate in international trade promotion programs to expand export markets;

The thesis suggests that interested scholars and researchers study on a broader and deeper basis, from which to make macro-level decisions and policies for both local and enterprises./.

Các bài liên quan