Thông tin luận án

Ngày 12-06-2018

Thông tin luận án của NCS. Trần Lệ Thị Bích Hồng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS. TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG


Tên đề tài luận án: “Ảnh hưởng của chính sách xóa đói giảm nghèo tới sinh kế của hộ nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp, mã số: 9 62 01 15

Họ và tên NCS: Trần Lệ Thị Bích Hồng

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đỗ Anh Tài;

2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN


* Những đóng góp về lý luận và học thuật

- Luận án đã hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của các chính sách xóa đói giảm nghèo tới sinh kế các hộ nghèo dân tộc thiểu số. Từ cách tiếp cận hệ thống, các chính sách xóa đói giảm nghèo đang triển khai ở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta có thể chia ra thành 4 nhóm: (i) Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm; (ii) Chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ cơ bản; (iii) Chính sách tín dụng; (iv) Chính sách hỗ trợ đặc thù.

- Luận án đã đề xuất khung phân tích với 4 nhóm chính sách ảnh hưởng đến 5 nguồn lực sinh kế của hộ nghèo dân tộc thiểu số, từ đó phân tích, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế của từng nguồn lực.

* Những đóng góp về mặt thực tiễn

- Luận án đã phân tích, đánh giá, kết luận có căn cứ khoa học về ảnh hưởng của chính sách xóa đói giảm nghèo tới sinh kế của hộ nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên dựa trên cơ sở sử dụng kết hợp hai phương pháp phân tích định tính và phân tích định lượng. Trong đó: Phân tích định lượng tập trung làm rõ sự thay đổi về điều kiện nhà ở, tình hình sử dụng nước sinh hoạt và điều kiện vệ sinh của hộ nghèo dân tộc thiểu số khi ảnh hưởng của các chính sách xóa đói giảm nghèo; Phân tích định tính sử dụng bảng hỏi được xây dựng theo thang đo likert để đánh giá ảnh hưởng của chính sách xóa đói giảm nghèo đến đối tượng thụ hưởng từ đó đưa ra nhận định về thay đổi các nguồn lực sinh kế, thay đổi cơ cấu thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo.

- Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp và đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục những điểm hạn chế khi triển khai, thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, địa bàn đồng bào dân tộc ở miền núi phía Bắc nói chung.


KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ

CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU


* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu chương 1, chương 2 và chương 3 của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, nhà khoa học và sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này có thể được áp dụng trong nghiên cứu một số vấn đề kinh tế - xã hội khác.

Kết quả nghiên cứu chương 4 và chương 5 của luận án có thể được sử dụng làm căn cứ hữu ích cho cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng chính sách cũng như công tác triển khai và thực thi chính sách xóa đói giảm nghèo ảnh hưởng đến sinh kế người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Võ Nhai và những địa bàn có điểm tương đồng.

Các giải pháp mà nghiên cứu đề xuất là hoàn toàn khả thi, phù hợp với thực tiễn và có thể áp dụng ngay tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và tại các địa bàn có điểm tương đồng.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Luận án chưa làm rõ việc cải thiện sinh kế bền vững cho người nghèo dân tộc thiểu số khi các chính sách xóa đói giảm nghèo tác động.

- Luận án chưa nghiên cứu hết được các chỉ tiêu trước và sau khi chính sách xóa đói giảm nghèo ảnh hưởng đến sinh kế người nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 


INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

PhD. Candidate: MRS TRAN LE THI BICH HONG


Title of dissertation: "The impact of poverty reduction policy on the livelihoods of ethnic minority households in Vo Nhai district, Thai Nguyen province."

Speciality: Agricultural Economics; code: 9 62 01 15.

PhD Candidate: Tran Le Thi Bich Hong.

Scientific supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tai

2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Truong

Trainning institution: TNU - University of economics and business administration

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION


* Theoretical and Academic contributions

- The dissertation has completed the theoretical and practical basis, which expresses the impact of poverty reduction policies on the livelihoods of poor ethnic minority households. From the policy approach, poverty reduction policies being implemented in Vo Nhai district are divided into 4 groups: (i) Vocational training and job creation policies; (ii) Supportive policies for the poor to access basic services; (iii) Credit policy; (iv) Specific support policy.

- The dissertation has included the analysis of 4 policy groups that affect 5 livelihood resources, thus pointing out the strengths and limitations of each resource.

* Practical contribution

The dissertation scientificaly analyzed, assessed and concluded the impact of poverty reduction policy on livelihoods of poor ethnic minority households in Vo Nhai district, Thai Nguyen province based on the use of combining two methods of qualitative and quantitative analyses, in which: Quantitative analysis’s results clarify the changes in housing conditions, water use and hygienic conditions of poor ethnic minority households as the result of poverty reduction policies. Qualitative analysis, using a questionnaire constructed on the Likert scale to assess the impact of poverty reduction policy on the beneficiaries, provides an account of changes in livelihoods, income structure and poverty rate.

Based on the research results, this dissertation proposes some solutions and recommendations to overcome the shortcomings of poverty reduction policies implementing in Vo Nhai district, Thai Nguyen province in particular, and in the ethnic minority areas in the Northern mountainous areas in general.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND PROBLEM NEEDS

FOR FUTURE STUDIES

* Practical applicability

The dissertation results expressed in chapters 1, 2 and 3 are useful references for research institutes, lecturers, scientists and students in the field of agricultural economics. The methods used in this study may be applied in the study of a number of socio-economic issues

The results from chapters 4 and 5 can be used as a useful basis for state management agencies to develop and implement the poverty reduction policies affecting the livelihoods of ethnic minority people in Vo Nhai district, or in other areas with similarities.

The proposed solutions are feasible, practical and applicable in Vo Nhai District, Thai Nguyen Province and in areas with similarities.

* Problem needs for further studies

The dissertation doesn’t clarify the improvement of livelihoods sustainability for ethnic minority people when the poverty reduction policies have affected.

The dissertation wasn't able to study all indicators before and after the poverty reduction policy affecting the livelihoods of the poor ethnic minority uplanders in Vo Nhai district.

 

 Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan