Thông tin luận án

Ngày 13-08-2018

Thông tin luận án của NCS. Bùi Thị Thu Hương

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9340410

Họ và tên NCS: Bùi Thị Thu Hương 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Quang Huy và TS. Phạm Quốc Chính.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.


NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Những đóng góp về mặt lý luận và học thuật

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động, xây dựng được khái niệm trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa (SMIEs), xây dựng được hệ thống tiêu chí và khung trách nhiệm xã hội đối với người lao động của SMIEs tỉnh Thái Nguyên; Luận án là nghiên cứu đầu tiên sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động tới sự hài lòng công việc của người lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

- Những đóng góp về mặt thực tiễn

Kết quả khảo sát của luận án đã cho thấy hiện nay các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự làm tốt trách nhiệm kinh tế và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động, nhất là các doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Kết quả nghiên cứu định lượng của luận án cho thấy tất cả các trách nhiệm của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa đối với người lao động (kinh tế, pháp lý, đạo đức, từ thiện) đều có tác động cùng chiều đến sự hài lòng công việc của người lao động, trong đó, thực hiện trách nhiệm kinh tế có ảnh hưởng mạnh nhất tới sự hài lòng công việc của người lao động, tiếp đến là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện có ảnh hưởng ít nhất.

Căn cứ vào bối cảnh trong và ngoài nước cùng với những quan điểm, mục tiêu nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động trong thời gian tới, kết hợp với những hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động, luận án đề xuất 05 nhóm giải pháp và 02 kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động đến năm 2025.


KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và học viên thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án là tài liệu tham khảo để các cơ quan quản lý hoạch định chính sách có liên quan đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.


NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chưa lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với NLĐ. Vì vậy, các nghiên cứu sau có thể khai thác sâu hơn về những vấn đề này.


PH.D DISSERTATION INFORMATION

Title: Corporate social responsibilities of Thai Nguyen small and medium-sized industrial enterprises for employees.

Major: Economic Management

Code: 9 34 04 10

Ph.D. Candidate: Bui Thi Thu Huong 

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Quang Huy and Dr. Pham Quoc Chinh 

Training Institution: University of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University

 

NEW RESULTS OF DISSERTATION

- Academic and theoretical contributions

The dissertation has systematized and clarified the theoretical basic of corporate social responsibilities (CSR) for employees, established the concept off SCR for employees in small and medium - sized industrial enterprises (SMIEs) as well as the criteria systems and SCR framework of SMIEs in Thai Nguyen province for employees; The dissertation is the first study using the exploratory factor anlysis method (EFA) to analyze and assess the influence of SCR for employees on job satisfaction in SMIEs - Thai Nguyen province.

 - Practical contributions

The dissertation results show that SMIEs in Thai Nguyen province have not properly performed the economic and legal responsibilities for employees, especially private enterprises and limited liability companies.

Another research results show that responsibilities of SMIEs enterprises for employees in the economic, legal, ethical and philanthropic aspect have the same impact on the job satisfaction of employees; in which economic responsibilities for employees have the greatest impact on job satisfaction among SMIEs in Thai Nguyen province, followed by the legal, ethical responsibilities while the philanthropic responsibilities have the least effect.

Based on the domestic and foreign context, with the viewpoints and objectives of improving the corporate social responsibilities of SMIEs in Thai Nguyen province for employees in the future, and in combination with the limitations in the implementation of CRS of SMIEs in Thai Nguyen province for employees, the dissertation proposes 05 groups of solutions and 02 recommendations to improve the CRS of Thai Nguyen SMIEs for employees by 2025.

                                                                                        APPLICABILITY IN PRACTICE

 Chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of the dissertation is useful references for teaching staff, scientists, research institutes and students major in economics.

 Chapter 4 and chapter 5 of the dissertation should be useful references for the management and policy-makers involving in the development of SMIEs in Thai Nguyen province in particular and Viet Nam in general.

ISSUES FOR FURTHER RESEARCH

 The dissertation has not quantified the factors affecting the implementation of enterprises regarding CRS for employees. Therefore, the following researches might explore further in these above mentioned issues.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan