Thông tin luận án

Ngày 25-06-2018

Thông tin luận án của NCS. Lê Ngọc Nương

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tên đề tài luận án tiến sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 9.34.04.10

Họ và tên NCS: Lê Ngọc Nương

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN


- Những đóng góp về mặt lý luận và học thuật

Luận án đã hoàn thiện một bước cơ sở lý luận và thực tiễn về những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa; Luận án là nghiên cứu đầu tiên sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên; Luận án góp phần bổ sung vào khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên một nhân tố mới, đó là nguồn nguyên liệu.

- Những đóng góp về mặt thực tiễn

Luận án đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. Thông qua phân tích định lượng bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), luận án đã chứng minh được 7 nhân tố được đưa vào phân tích đều có ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, nhân tố trình độ công nghệ sản xuất và tiếp cận tài chính là hai nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất. Căn cứ vào quan điểm và mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, kết hợp với những vấn đề còn tồn tại trong phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên và kết quả phân tích mô hình SWOT các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, luận án đề xuất 05 nhóm giải pháp và 02

nhóm khuyến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân đưa ra những giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chưa lượng hóa được một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

 

 

PH.D. DISSERTATION INFORMATION

 

Ph.D Dissertation Title: Factors affecting the development of small and medium-sized industrial enterprises in Thai Nguyen province.

Major: Economic Management

Code: 9 34 04 10

Name of student: Le Ngoc Nuong

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Gam

Training Institution: University of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University.

 

NEW RESULTS OF DISSERTATION

- Academic and theoretical contributions

The dissertation has synthesized a theoretical and practical basis on the factors affecting the development of small and medium industrial enterprises (SMIEs). The dissertation used Structural Equation Modeling (SEM) to assess the impact of factors on the development of SMIEs in Thai Nguyen province. The research has identified the factors affecting the development of SMIEs in Thai Nguyen province on which, one new factor – material source has examined and the research findings showed that it positively influenced the development of SMIEs.

- Practical contributions

The dissertation has assessed the impact of each factor on the development of SMIEs in Thai Nguyen province. Through the quantitative analysis by using the SEM model, the dissertation has demonstrated that seven factors were included in the analysis model affecting the development of SMIEs in Thai Nguyen province. In particular, factor “production technology” and “access to finance” are the two most influential factors.

Based on the viewpoints and objectives of developing SMIEs in the coming time combining with the remaining problems in the development of SMIEs, the dissertation has proposed 05 groups of solutions and 02 groups of recommendations to develop SMIEs in Thai Nguyen province by 2025 with a vision to 2030.

 

APPLICABILITY IN PRACTICE

The results in chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of the dissertation should be useful references for teaching staff, scientists, students and research institutes in economics.

The results in chapter 4 and chapter 5 of this dissertation could be used as an important basis for state management agencies, organizations and individuals to propose solutions for the development of SMIEs in Thai Nguyen province.

Based on the findings from this research, managers of the SMIEs in Thai Nguyen have a widen view on the development of SMIEs. They could consider the recommendations from this research and take appropriate actions to develop their enterprises.

ISSUES FOR FURTHER RESEARCH 

The dissertation has not quantified some other factors affecting the development of SMIEs in Thai Nguyen province. This would be new suggestion for further research.Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan