Thông tin luận án

Ngày 08-04-2024

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Thụy

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sự biểu lộ của các dấu ấn C-MET, HER2, PCNA và đối chiếu với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày

Chuyên ngành: Nội Tiêu hóa;                             Mã số: 62720143

Chuyên ngành chuyển đổi: Nội Khoa;                Mã số: 9720107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Thụy

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Dương Hồng Thái

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Ðây là nghiên cứu đầu tiên về sự đồng biểu lộ của C-MET, HER2 và PCNA trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biểu lộ cao 1 dấu ấn duy nhất là 27,3% (41/150) bệnh nhân . Biểu lộ cao 2 trong 3 dấu ấn là 28,7% (43/150) bệnh nhân. Biểu lộ cao đồng thời cả 3 dấu ấn C-MET, HER2, PCNA chiếm 16,7% (25/150) bệnh nhân . Trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày mà không có dấu ấn nào biểu lộ cao chiếm tỷ lệ 27,7%.

Sự biểu lộ của C-MET, HER2, PCNA có liên quan với thể mô học theo phân loại Lauren và tổ chức y tế thế giới. Sự biểu lộ HER2 có liên quan với mức độ biệt hóa của ung thư dạ dày. Sự đồng biểu lộ của C-MET, HER2, PCNA có liên quan với typ mô bệnh học theo phân loại của Lauren và tổ chức y tế thế giới.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự biểu lộ của các dấu ấn C-MET, HER2 và PCNA trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày và mối liên quan giữa sự biểu lộ này với một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, giai đoạn bệnh trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Kết quả này có ý nghĩa trong tiên lượng và định hướng các nghiên cứu về điều trị đa đích trong ung thư dạ dày.

Từ kết quả của đề tài này cần nghiên cứu về mối liên quan giữa sự biểu lộ của các dấu ấn C-MET, HER2 và PCNA với kết quả điều trị của bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày để đưa ra những tiên lượng và phác đồ điều trị hợp lý hơn. Mở rộng nghiên cứu, đánh giá giá trị tiên lượng của các dấu ấn C-MET, HER2 và PCNA ở ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

 

INFORMATION OF THEIS

Title of dissertation: Study of the expression of C-MET, HER2, PCNA markers and their relation with the clinical endoscopic histopathological characteristics  in gastric adenocarcinoma patients”.

Specialization: Internal Gastroenterology;      Code: 62720143

Transformation major: Internal medicine;     Code: 9720107

Full name of PhD student: Tran Ngoc Thuy

Science instructor:

Tutorial 1. Assoc.Prof.Dr Duong Hong Thai

Tutorial 2. Assoc.Prof.Dr Nguyen Phu Hung

Training institution: University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

This is the first study on the co-expression of C-MET, HER2 and PCNA in gastric adenocarcinoma patients in Vietnam.

Research results showed that the high expression rate of a single marker was 27.3% (41/150) of patients. High expression of 2 out of 3 markers was 28.7% (43/150) of patients. Simultaneously high expression of all three markers C-MET, HER2, PCNA accounted for 16.7% (25/150) of patients. In patients with gastric adenocarcinoma without any markers, the rate was 27.7%.

The expression of C-MET, HER2, PCNA is related to histological type according to the Lauren classification and the World Health Organization. HER2 expression is related to the degree of differentiation of gastric cancer. Co-expression of C-MET, HER2, PCNA is associated with histopathological type according to the classification of Lauren and the World Health Organization.

 

APPLICATIONS, POSSIBILITY OF APPLICATION IN PRACTICE,

NECCESARY ISSUES TO CONTINUE RESEARCH

Research results have shown the expression of markers C-MET, HER2 and PCNA in gastric adenocarcinoma and the relationship between this expression and a number of clinical, endoscopic and histological features. Pathology and disease stage in gastric adenocarcinoma. This result has significance in prognosis and guides research on multi-target treatment in stomach cancer.

From the results of this project, it is necessary to study the relationship between the expression of C-MET, HER2 and PCNA markers and treatment outcomes of patients with gastric adenocarcinoma to make predictions and more reasonable treatment regimens. Expand research and evaluate the prognostic value of the markers C-MET, HER2 and PCNA in early gastric cancer.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan