Thông tin luận án

Ngày 21-04-2014

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Hảo

Tên đề tài luận án tiến sĩ:Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp                           

Mã số: 62.62.01.15

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Phương Hảo                   

Khóa đào tạo: 2008 - 2013

Người hướng dẫn khoa học: 

1. TS. Đoàn Quang Thiệu

2. PGS.TS. Nguyễn Đình Long

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Vận dụng mô hình hàm sản xuất CD và hàm hồi quy gãy khúc, luận án chỉ rõ sự biến động tăng giá các yếu tố đầu vào trong sản xuất chè làm hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân đang suy giảm.

2. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn khả năng tăng năng suất chè nếu đầu tư thêm các yếu tố đầu vào như phân kali, phân NPK, phân chuồng và công lao động cùng với việc nâng cao trình độ kỹ thuật trồng chè cho các hộ nông dân sản xuất chè.

3. Mức đầu tư tối ưu các yếu tố đầu vào cho một sào chè để thu lợi nhuận cao nhất được xác định trên cơ sở kết quả ước lượng hàm giới hạn sản xuất (Frontier function) ở mức 7,04 kg Kali, 17,86 kg NPK, 173,67 kg phân chuồng, 17 gói thuốc trừ sâu và 4,4 công lao động.

4. Luận án chỉ ra được việc tăng giá các yếu tố đầu vào gây cản trở tới việc nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ, từ đó có các giải pháp và các khuyến cáo các hộ có ứng xử phù hợp.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Những kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương, những nhà nghiên cứu, những người giảng dạy, những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài và là tài liệu giúp nông dân có những ứng xử, đối phó phù hợp với ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào trong sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường trong sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “The impacts of fluctuations of inputs price on the economic efficiency of tea production of farmer households in Thai Nguyen province”

Speciality: Agricultural Economics

Code No.:  62.62.01.15

PhD. Candidate: Nguyen Thi Phuong Hao

Training Course: 2008 - 2013

Scientific Supervisors:     1.  Doan Quang Thieu, PhD.

2. Asso. Prof. Nguyen Dinh Long, PhD. 

Training institution: College of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. By using the Cobb - Douglas production function and the creased regression models, the dissertation found that: fluctuations of price of inputs cause the economic efficiency in tea production to decline.

2. It is likely to be able to increase the yield of tea production in Thai Nguyen Province if inputs like potassium, NPK, manure and labor are provided more as well as tea cultivation techniques are improved.

3. The inputs’ proportion in order to optimize the profits upon a square was defined by result of Frontier function and at 7.04 kg of potassium, 17.86 kg of NPK fertilizer, 173.67 kg of manure, 17 packages of pesticides and 4.4 labor days.

4. The dissertation also revealed that increasing price of inputs prevents improving profits of tea production of farmers, and proposed solutions and recommendations for farmers.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

Results of this dissertation is useful references for the local government,  researchers, lecturers and people of concern… The study is also a reference for farmers in Thai Nguyen province to deal with the effects of fluctuations of inputs price.

* Opening issues for further study:

Research on social and environmental effects of tea production of farmer households in Thai Nguyen province. 

Các bài liên quan