Hội đồng chức danh

Ngày 15-07-2020

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

Ngày 18/5/2020 Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 914/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Đính kèm:

Các bài liên quan