Hội đồng chức danh

Ngày 29-07-2020

Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

Ngày 24/7/2020 Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1287/TB-ĐHTN-ĐT về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Các bài liên quan