Thông tin luận án

Ngày 15-08-2018

Thông tin luận án của NCS. Lê Thị Hương Giang

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt”.

Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9220102

Họ và tên NCS: Lê Thị Hương Giang

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Quang Năng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống từ ngữ nghề chè tiếng Việt nhằm làm sáng rõ đặc điểm của hệ thống từ ngữ nghề chè về các phương diện: cấu tạo, nguồn gốc, đặc điểm định danh; từ đó phân tích, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa của người Việt được thể hiện, phản ánh qua hệ thống từ ngữ nghề chè.

2. Luận án góp phần giải quyết những vấn đề nghiên cứu về từ ngữ nghề nghiệp nói chung và từ ngữ nghề chè nói riêng; góp phần làm rõ hơn đặc điểm văn hóa của cư dân hoạt động trong nghề chè; góp phần vào nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và xã hội thể hiện trong hệ thống từ ngữ nghề chè tiếng Việt.

3. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, củng cố lí thuyết về từ nghề nghiệp nói chung; đồng thời làm rõ hơn những đặc điểm từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt nói riêng về các phương diện: đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh, đặc trưng ngữ nghĩa; vai trò của lớp từ ngữ nghề chè trong hệ thống từ vựng tiếng Việt và những nét văn hoá đặc sắc của người Việt được phản ánh qua lớp từ ngữ ấy. Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và học tập các lớp từ vựng tiếng Việt cho sinh viên trong các nhà trường Đại học và Cao đẳng có ngành Ngữ văn học, Văn hóa học; là tài liệu tham khảo hữu dụng cho việc nghiên cứu từ nghề nghiệp nói chung, đặc điểm từ ngữ nghề chè ở từng địa phương trong cả nước. Đồng thời, thông qua đó, luận án cũng góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, vun đắp thêm ý thức, trách nhiệm đối với việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông ta.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Sử dụng kết quả nghiên cứu của luận án vào việc nghiên cứu đặc điểm của lớp từ nghề nghiệp trong tiếng Việt.

- Sử dụng kết quả nghiên cứu của luận án làm tài liệu dạy học về từ ngữ nghề nghiệp; làm tham khảo cho các đối tượng hoạt động trong ngành chè và những đối tượng quan tâm đến ngành chè; góp phần biên soạn từ điển từ nghề nghiệp, biên soạn cẩm nang tra cứu về chè ở Việt Nam; biên soạn các sách quảng bá cho ngành chè và du lịch sinh thái về các vùng trồng chè nổi tiếng ở Việt Nam.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Nghiên cứu từ ngữ nghề chè tại từng địa phương của nước ta.

- Biên soạn Từ điển từ ngữ nghề chè tiếng Việt.

- Biên soạn sách cẩm nang chỉ dẫn các vùng trồng chè của Việt Nam, phục vụ du lịch sinh thái và chỉ dẫn địa lí các loại chè, các  sản phẩm chè nổi tiếng của nước ta.

- Nghiên cứu so sánh từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Words used in the tea industry in Vietnamese

Speciality: Vietnamese Linguistics 

Code: 9220102

Ph.D. Candidate: Le Thi Huong Giang

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Ha Quang Nang

Training Institute: University of Education  - Thai Nguyen University

 

 NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. The dissertation studies words of the tea industry in Vietnamese in a comprehensive and systematic manner in order to clarify their characteristics in the aspects of composition, origin, nomination; thereby, exploring and analyzing cultural characteristics of Vietnamese people reflected through the words of the tea industry.

2. The dissertation contributes to solving research problems of vocabulary in general and vocabulary of the tea industry in particular; further clarifying the cultural characteristics of the inhabitants working in the tea industry; exploring the relationship between language, culture and society expressed in the Vietnamese vocabulary system of the tea industry.

3. The research results contribute to supplementing and strengthening the theory of occupational vocabulary in general; clarifying the characteristics of words of the tea industry in Vietnamese in particular in terms of compositional characteristics, nomination characteristics and semantic characteristics. The role of the tea word class in the Vietnamese vocabulary system and the unique culture of Vietnamese people are reflected through these words. The research results of the dissertation are good references in teaching and learning activities of Vietnamese word classes for students at universities and colleges in the fields of Philology and culture; useful references for research on occupational words in general, and the characteristics of tea words in each locality of the country in particular. The dissertation also contributes to nourishing the love for the country, cultivating the sense of responsibility of preserving traditional cultural values of our ancestors.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

The practical applications

   The research results of the dissertation are useful in studying the characteristics of occupational words in Vietnamese.

   The research results can be used as a material for teaching occupational vocabulary; reference for those who are working and interested in the tea industry; contributing to the compilation of dictionaries of profession, manuals on tea in Vietnam, books for tea industry and ecotourism for famous tea growing regions in Vietnam.

Further studies needed

- Studying the words of tea industry in each locality of the country.

- Compiling Vietnamese dictionary of tea industry;

- Compiling manuals to introduce the tea growing regions of Vietnam, serving ecotourism and geographical descriptions of famous tea products of the country.

- Comparative study on tea words in Vietnamese and some other languages.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan