Thông tin luận án

Ngày 16-05-2014

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Yến Nga

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật ở phía Bắc Việt Nam: Cơ sở đề xuất một chương trình nâng cao.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Yến Nga

Khoá đào tạo: 2010 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Walberto A. Macaraan

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên, Việt Nam và Đại học tổng hợp Southern Luzon, Philippines.

Đơn vị cấp bằng:  Đại học tổng hợp Southern Luzon, Philippines.

 

NHỮNG KẾT QỦA MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Luận án đã đánh giá được hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật từ nhà quản lý và giảng viên về: Kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị, Quản lý chương trình và Quản lý thời gian giảng dạy trên cơ sở các tiêu chuẩn: phát triển năng khiếu, các công cụ đánh giá, chương trình hành động, mục tiêu học tập, kết quả học tập, phân bổ hợp lý, năng lực và kỹ năng của giảng viên, bao quát và giám sát lớp học,... theo tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục đích phát triển năng lực giảng dạy của giảng viên.

2. Luận án đã đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các trường nghệ thuật từ quan điểm của sinh viên về: năng lực chuyên môn, phương pháp và kỹ năng giảng dạy, mối quan hệ giữa giảng viên – sinh viên qua các hoạt động: cung cấp tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho khóa học, truyền tải nội dung bài giảng; kết hợp các phương pháp giảng dạy, phát triển tài năng và tiềm năng nghệ thuật. 

3. Không có sự khác biệt đáng kể giữa nhà quản lý và giảng viên về kế hoạch giảng dạy, quản lý chương trình và quản lý thời gian giảng dạy. Nhưng có sự khác biệt rõ ràng trong việc trình bày của giảng viên, việc sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, nội dung của khóa học, mục tiêu của bài giảng,  trình tự của bài giảng phù hợp với  kiến ​​thức và kỹ năng của học sinh.

4. Không có sự khác biệt đáng kể trong nhận thức của sinh viên về mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên.

 

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-    Dựa trên kết quả của nghiên cứu này các nhà quản lý giáo dục có kế hoạch đánh giá giảng viên trong các trường nghệ thuật trong phạm vi cả nước một cách khoa học, chính xác.

-    Các nhà quản lý giáo dục cũng có thể sử dụng phương pháp, công cụ và bảng câu hỏi của luận án để tiến hành đánh giá việc xây dựng chương trình, quản lý chương trình và thời gian giảng dạy theo quy định và đặc thù của giảng viên giảng dạy nghệ thuật.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

-    Nghiên cứu sâu hơn theo từng ngành học cụ thể trong nghệ thuật, để có thể áp dụng việc đánh giá giảng viên phù hợp theo từng vùng, khu vực, dân tộc, lứa tuổi… trên phạm vi cả nước.

-    Việc đánh giá giảng viên nên có sự tham gia của nhà tuyển dụng, sinh viên đã tốt nghiệp, và các mối quan hệ khác của giảng viên.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Nguyen Thi Yen Nga (Anna)

Research title: Management of the faculty teaching activities in the art schools in North Vietnam: A proposed enhancement program.

Major: Educational Management

DEM. Candidate: Nguyen Thi Yen Nga (Anna)

Training course: 2010 - 2014

Scientific supervisor:  Dr. Walberto A. Macaraan

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam

Type of program: International joint training program on Doctor of Educational Management between Thai Nguyen University, Viet Nam and Southern Luzon State University, Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The dissertation assessed the teaching activities of teachers in art schools from the point of views of managers and teachers in terms of teaching plan and preparation, management of the program and teaching time management based on standards: talent development, assessment tools, action programs, learning objectives, learning outcomes, reasonable allocation, competences  and skills of teachers, and the overarching monitoring classes, ... according to the evaluation criteria of the Ministry of Education and Training in order to enhance teachers’ teaching competencies in art schools.

2. The dissertation evaluated the teaching activities of teachers in art schools from the point of views of students in terms of professional competencies, methods and teaching skills, peers and student relations through activities: providing necessary documents to prepare for the course, lesson presentation; combination of teaching methods, developing talent and artistic potential.

3. There is no significant difference between administrators and faculty about teaching plan, management of the program and teaching time management. But there is significant difference in the lesson presentation of the teachers, the use of textbooks and reference materials, contents of the course, lesson objectives, lesson sequences in accordance with the knowledge and skills of students.

4. There is no significant difference in the students perception on the ensure in their teaching and relationship with student is now accepted.

 

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

* Application feasibility:

-    From the results of research, educational managers plan to evaluate teachers scientifically and accurately in the art schools in the whole country.

-    The Educational managers can also use methodology, instrument and questionnaire of the research to evaluate building program, management of the program and teaching time management according to specific rules of teachers teaching art.

* Recommendations for further studies:

-    Further and wider research should examine on specific majors in the arts, in order to apply the appropriate evaluation of teachers by region, ethnicity, age ... on the whole country.

-    The evaluation of teachers should have the participation of employers, graduated students, and other relationships of the teachers.

Các bài liên quan