Thông tin luận án

Ngày 09-05-2014

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Nhật Đang

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Sự hài lòng và hiệu suất công việc của cán bộ, viên chức Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam: Kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.

Khoá đào tạo: 2010 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Apolonia A. Espinosa

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lí Giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

Đơn vị cấp bằng: Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã xây dựng được khung nghiên cứu về mức độ hài lòng và hiệu suất đối với công việc của cán bộ, viên chức Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, qua đó đề xuất một kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ. Luận án đã có những kết quả quan trọng như sau:

Luận án đã phát hiện ra một số vấn đề quan trọng trong mối quan hệ giữa sự hài lòng và hiệu suất công việc của cán bộ, viên chức trường Đại học Hùng Vương, phú Thọ. Cụ thể, luận án đã xác định được mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ, viên chức đối với các yếu tố, gồm: công việc, lương thưởng, bổ nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, mối quan hệ công tác, mức độ gắn bó với công việc, môi trường làm việc và sự nhìn nhận. Luận án đã xác định được mức độ hoàn thành công việc của cán bộ viên chức trong những vấn đề liên quan là hiệu quả công việc, trình độ kĩ năng, giao tiếp, xử lí tình huống, chuyên cần và làm việc nhóm. Luận án cũng đã xác định được mức độ nhận thức của các nhóm đối tượng nghiên cứu về sự hài lòng và hiệu suất công việc. Qua nghiên cứu, luận án đã chỉ ra được các yếu tố của sự hài lòng có tính quyết định tới hiệu suất công việc.

Luận án đã chỉ ra 02 yếu tố của sự hài lòng là Lương thưởng và sự nhìn nhận có tính quyết định tới hiệu suất công việc. Luận án cũng đã xác định được nhận thức của 02 nhóm đối tương nghiên cứu là nhóm cán bộ quản lý và nhóm cán bộ, viên chức bình thường đối với sự hài lòng và hiệu suất công việc đều đạt mức tốt trong thang đo 4 cấp độ. Từ những kết quả đạt được, luận án đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện sự hài lòng và hiệu suất công việc đối với cán bộ, viên chức trường Đại học Hùng Vương thông qua việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp và sự vào cuộc đồng bộ của tất cả cán bộ, viên chức nhà trường.  Luận án đã đề xuất một kế hoach chiến lược về phát triển đội ngũ nhằm thúc đẩy sự phát triển nhà trường một cách bền vững.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN

BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-  Tỉnh Phú Thọ và các địa phương, tổ chức khác có thể sử dụng các kết quả của luận án trong lĩnh vực đào tạo.

-  Đội ngũ cán bộ quản lí của trường có thể sử dụng các kết quả của luận án để điều chỉnh hoặc đưa ra các quyết định về cơ chế, chính sách.

-  Các kết quả của luận án khi được áp dụng sẽ làm cho đội ngũ cán bộ, viên chức có thêm động lực trong công việc. Điều này sẽ giúp cải thiện được sự hài lòng cũng như hiệu suất công việc của họ.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm cải thiện sự hài lòng và hiệu suất công việc đối với cán bộ, viên chức trường Đại học Hùng Vương.

 INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Nguyen Nhat Dang (Michael)

Research title: Job Satisfaction and Working Performance of Personnel at Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam: A Proposed Strategic Development Program.

Major: Educational Management

Training course: 2010 - 2014

Adviser: Dr Apolonia A. Espinosa

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam.

Type of program: International joint training program on Doctor of  Educational Management, between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University-Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

 THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

             This study intended to investigate the relationships of job satisfaction and working performance of Hung Vuong Personnel with an end view of proposing a strategic development program. It specifically sought to determine the level of job satisfaction of Hung Vuong Personnel in terms of the nature of work, salary and benefits, professional growth/ promotion, quality of supervision, interpersonal relationship, self-actualization and fulfillment, working environment, and employee recognition. It also sought to find out the working performance of the personnel in terms of productivity, knowledge and skills, communication, problem solving, attendance and punctuality, and teamwork. In addition, it also pursued to determine whether the perceptions of the managers and staff differ from each other; ascertain which of the job satisfaction variables best predict the working performance of respondents; and propose a strategic development program that could improve the working performance of the personnel.

            Dissertation found that the perception of both managers and ordinary staff and teachers on job satisfaction and working performance falls in the "Good" category. Salaries and benefits and employee recognition are the best to predict the employees' working performance. The findings are indicative that the employees' satisfaction and working performance still need further improvement since most of the difficulties identified were seen related to individuals of both managers and ordinary employees. The proposed solutions generally are to adjust the school policies which lead to the key to successful implementation of the employees’ performance evaluation and job satisfaction and job performance improvement.

 APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

* Application feasibility:

This study can bring benefits to the following people and organizations:

-  The results help provide some basic information of employees' job satisfaction and working performance for Phu Tho and other Provinces in educational area.

-  The research gives the managers of Hung Vuong University some ideas on employees’ job satisfaction and working performance.

-  If the results of the study can be applied at HVU, its employees will be more motivated and satisfied with their jobs, which will lead to job involvement and later will result in organizational commitment.

* Recommendation for further studies:

The suitable systems of policies to improve the school’s personnel’s job

Satisfaction and working performance.

Các bài liên quan