Thông tin luận án

Ngày 08-05-2014

Thông tin luận án của NCS Lại Văn Chính

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu và dự đoán tiềm năng phát triển của giảng viên dựa trên các đặc tính nghiệp vụ và hồ sơ cá nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển đội ngũ giảng viên.

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục.

Khoá đào tạo: 2010 – 2014.

Người hướng dẫn khoa học: TS. Conrado Abraham.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý Giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

Đơn vị cấp bằng:  Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

 NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Luận án đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hoá thông qua hồ sơ khoa học và các đặc tính nghiệp vụ của giảng viên. Luận án đã đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Hồng Đức dựa trên các tiêu chí: (i) phẩm chất đạo đức, (ii) thái độ làm việc, (iii) kiến thức chuyên môn, (iv) năng lực sư phạm, (v) năng lực cung cấp dịch vụ xã hội, (vi) năng lực tự phát triển và năng lực nghiên cứu khoa học.
  2. Luận án xác định sự khác biệt đáng kể giữa nhận thức của người trả lời khi được nhóm lại theo hồ sơ của người trả lời. Có sự khác biệt đáng kể giữa các đặc điểm chuyên môn của đội ngũ giảng viên của trường Đại học Hồng Đức (thái độ làm việc, kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực cung cấp dịch vụ xã hội và năng lực tự phát triển) khi nhóm theo tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên công tác, thu nhập bình quân; chỉ có khi phân nhóm hồ sơ theo tình trạng hôn nhân thì không có sự khác biệt đáng kể.
  3. Luận án chỉ ra có sự liên quan nhất định giữa hồ sơ cá nhân và các đặc tính nghiệp vụ của giảng viên. Do đó, cần thiết phải xây dựng các chương trình phát triển đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, chất lượng cao cho trường đại học.
  4. Luận án đề xuất chương trình phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hoá nói riêng và các trường đại học nói chung, đặc biệt là các trường đại học thuộc mô hình do Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý (gọi tắt là trường đại học cộng đồng).

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-        Kết quả của luận án làm cơ sở cho Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức chỉ đạo để xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học hiện nay.

-        Các kết quả trong luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương nói riêng và các trường đại học nói chung.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và rộng hơn về  công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao với các giải pháp đồng bộ mang tính hệ thống. 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate:  Lai Van Chinh

Research title: Personal profiles of the academic staffs as predictors of professional characteristics: basis for staffs development program

Major: Educational management

Training course: 2010 – 2014

Scientific supervisor:  Dr. Conrado Abraham

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam.

Type of program: International joint training program on Doctoral education management, between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

-  The dissertation provided the current development capability of professional staffs using personal profiles and professional characteristics at Hong Duc University in Thanh Hoa province. Particularly, the dissertation has evaluated the potentials and capability of the professional staffs via the following properties: work attitude, mastery of the subject matter, pedagogical ability, ability of supplying social services, ability of self-development, and the ability of conducting scientific research.

-  The dissertation determined the significant differences between the perceptions of the respondents when grouped into profiles. There are significant differences between the professional characteristics of the academic staff of Hong Duc University (Work attitudes, Mastery of the subject matter, Pedagogical ability; Ability to conduct scientific researches; Ability of supplying social services; and Ability to self-development) when grouped into age, gender, educational attainment, length of service, family income. Only when grouped into civil status is not significant differences.

-        This dissertation indicated a subtle correlation between personal profiles and professional characteristics of the staffs. Therefore, it is highly desired to develop the programs of staff development for Hong Duc University.

-        The dissertation has presented solutions for the development of professional staffs at Hong Duc University in Thanh Hoa province in particular and at other universities in general, especially for universities under the supervision of local Provincial People's Committee (hereinafter referred to as local universities). 

 

POSSIBLE APPLICATIONS AND PROBLEMS CONTINUE TO BE CONSIDERED RESEARCH

* The possibility of application:

-  The results of this dissertation can be served as the principal basis for the Hong Duc University to develop professional staffs to meet the requirements of higher education development.

-  The dissertation can be useful references for the training and development of professional staffs of local universities in particular and the university in general.

* The pending issues requiring further study:

In principle, to improve the quality of professional staffs needs synchronization and systematic solutions including recruitment process, training and retraining process, building appropriate policies, developing suitable operating environment, etc. These open problems need further study.

Các bài liên quan