Thông tin luận án

Ngày 08-05-2014

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Tất Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên qua chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên: Đề xuất chương trình cải tiến.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Khóa đào tạo: 2010 – 2014

Người hướng dẫn khoa học: Dr. Walberto A. Macaraan.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý Giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên – Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Phillipines.

Đơn vị cấp bằng: Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tác giả đã sử dụng phương pháp khảo sát để phân tích các nhóm thuộc tính dịch vụ tiềm ẩn "service dimension" và các yếu tố được thể hiện trong 9 nhóm thuộc tính đó. Thông qua nghiên cứu, bộ công cụ EDUSERVQUAL đã chứng minh được độ tin cậy và giá trị khi sử dụng để khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ trong các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

2. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng các hoạt động dịch vụ thực tế của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên thấp hơn sự mong đợi của sinh viên. Những dịch vụ mà sinh viên mong muốn được cải thiện nhất bao gồm: chất lượng dịch vụ Wifi và internet; đào tạo kỹ năng mềm; hệ thống thông tin, truyền thông; sự quan tâm giải quyết các vấn đề khi sinh viên yêu cầu; sự quan tâm đối với từng cá nhân sinh viên; chất lượng và an toàn thực phẩm đối với các dịch vụ ăn uống; dịch vụ văn phòng phẩm, hiệu sách và chợ cho sinh viên, giải quyết các vấn đề liên quan tới HSSV kịp thời.

3. Có sự khác biệt ý nghĩa trong nhận thức của sinh viên về chất lượng dịch vụ trong các nhà trường theo từng trường và theo thu nhập bình quân hàng tháng của từng gia đình. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố dự báo quan trọng nhất về sự hài lòng của sinh viên cần được cải thiện là dịch vụ hỗ trợ học tập, tiếp theo là sự đồng cảm, độ tin cậy, dịch vụ phụ trợ, dịch vụ khác, cũng như phương tiện hỗ trợ học tập và cơ sở vật chất nói chung.

4. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đã đề xuất xây dựng một chương trình tăng cường chất lượng các dịch vụ cho các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên.

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Khả năng ứng dụng:

-  Các trường tham khảo kết quả luận án để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển, đồng thời tăng cường công tác quản lý, điều hành các cơ sở, bộ phận dịch vụ của đơn vị;

-  Các cơ sở đào tạo có thể sử dụng kết quả luận án để điều chỉnh nội dung, phương pháp tổ chức quản lý, điều hành đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo;

-  Các cấp quản lý có thẩm quyền tham khảo để bổ sung, hoàn thiện các chính sách, qui chế phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.


Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

-  Nghiên cứu và sử dụng công cụ khảo sát EDUSERVQUAL để điều tra, đánh giá nhận thức về chất lượng dịch vụ trong các trường thuộc Đại học Thái Nguyên đối với các đối tượng khác như nhân viên hành chính, đội ngũ giảng viên, giảng viên thực hành, phụ huynh học sinh.

-  Nghiên cứu xây dựng các chính sách xã hội, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, hỗ trợ quá trình đào tạo trong các nhà trường, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục góp phần từng bước nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện giáo dục.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Nguyen Tat Thang (Victor)

 

Dissertation’s Title: Students’ Satisfaction on Service Quality provided by Colleges of Thai Nguyen University: A Proposed Formation Program.

Major: Educational Management.

Training course: 2010 – 2014.

Scientific Supervisor: Dr. Walberto A. Macaraan.

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam.

Type of program: International joint training program on Doctor of Educational Management, between Thai Nguyen University (TNU) - Viet Nam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Exploratory dimension analysis was used to group the service attributes into latent “service dimension” and statements loaded on nine dimensions. Consequently, the EDUSERVQUAL instrument was found to be reliable and valid to measure the service quality in colleges of TNU.

2. The findings show that the students identify significant gaps between perceived importance of service quality and the actual experience is lower than expected. The largest gaps were reported in the areas of “the Wifi network and the Internet service quality”; “soft skills are equiped for students”; “the college’s audio visual/media center functions well”; “when you have a problem, college shows sincere interest in solving it”; “college gives you individual attention”; “food services are available and guaranteed by food safety standards”; “book store and market are available”; “when college promises to do something by a certain time, it does so”.

3. Significant college enrolled and monthly family income differences found in students perception.  Moreover, results showed the most important predictors of students satisfaction were instructional service, followed by empathy, reliability, auxiliary service, ancillary service, learning support facilities and tangible.

4. A suggestion enhancement program for administrators was proposed.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

Application feasibility:

-  Universities can refer the results of this reseach to develop strategic plans, and enhance management role.

-  Training foundations can use the results of this reseach to adjust the content and methods of management in order to meet the needs of learners as well as to enhance training quality.

-  Authority institutions research and build consistent addition policies and regulations  with the goal of comprehensive education.

Recommendation for further studies:

-  Extending the study and evaluation of students’ satisfaction through service quality at colleges/ universities in other regions of the country.

-  Using EDUSERVQUAL tool to investigate the perceptions and expectations  held by administrative staff, faculty, students’ families in colleges of Thai Nguyen University.

-  Formulating social policies, encouraging individuals and organizations to invest and support the training process in colleges.

Các bài liên quan