Thông tin luận án

Ngày 21-05-2014

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Minh Thu

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.

Khoá đào tạo: 2010 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Teresita V. dela Cruz

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

Đơn vị cấp bằng:  Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án xác định những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên.

2. Luận án đề xuất một hệ thống câu hỏi để đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên.

3. Luận án đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên trong năm trường Cao đẳng Kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên, bao gồm các mặt như: chuẩn bị cho giảng dạy, quản lý lớp học, trình bày bài giảng và đánh giá sinh viên. Trong đó một số năng lực được đánh giá cao, một số năng lực cần được nâng cao và cải thiện.

4. Giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, thâm niên giảng dạy, trình độ học vấn và số lần tham gia hội thảo của giảng viên có ảnh hưởng rất nhiều tới năng lực giảng dạy của giảng viên.

5. Luận án đã đề xuất một chương trình phát triển năng lực để bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận án có thể được áp dụng trực tiếp trong lĩnh vực quản lý giáo dục như sau:

- Kết quả của nghiên cứu này giúp cho giảng viên trong các trường Cao đẳng Kinh tế nâng cao kỹ năng sư phạm của họ. Chương trình phát triển năng lực sẽ góp phần vào việc bồi dưỡng và cải thiện năng lực sư phạm cho giảng viên.

- Các nhà quản lý giáo dục cũng có thể sử dụng phương pháp, công cụ và bảng câu hỏi của luận án để tiến hành đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên.

- Nghiên cứu này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý những hiểu biết sâu sắc về năng lực sư phạm của giảng viên để họ có thể quản lý giảng viên về nghiệp vụ sư phạm một cách hiệu quả và thành công.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

-  Nghiên cứu tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm  được mở rộng hơn, ở nhiều trường cao đẳng kinh tế và trường cao đẳng nói chung của tỉnh Thái Nguyên để đưa ra một chương trình cải thiện năng lực giảng viên hữu hiệu hơn.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Nguyen Thi Minh Thu (Autumn)

Research Title: Correlates to Fostering Pedagogical Competence for Teachers in the Colleges of Economics at Thai Nguyen Province.

Specialization: Educational Management.

Training course: 2010 - 2014

Scientific supervisor: Dr. Teresita V. dela Cruz

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam.

Type of program: International joint training program on Doctor of Educational Management between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The dissertation aims to determine the correlates to fostering pedagogical competence for teachers in the Colleges of Economics at Thai Nguyen Province.

2. The dissertation proposes a system of questionnaires to evaluate pedagogical competence of teachers.

3. The dissertation appreciated  pedagogical competence of teachers in the five Colleges of Economics at Thai Nguyen Province, in terms of preparation for teaching, classroom management, lesson presentation, and assessment of students. Wherein some competences are rated highly, a few competences still needs an enhancement and improvement.

4. The teachers’ profile in terms of gender, civil status, age, length of service, educational attainment and seminars attended greatly influenced their teaching competency.

5. The dissertation proposes a faculty development program to foster pedagogical competence for teachers in the Colleges of Economics at Thai Nguyen Province.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

* Application feasibility:

Applicability in practice: results of the dissertation can be applied directly in the field of education management in the following ways:

-   The outcome of the study is of great help to teachers in Colleges of Economics to improve their pedagogical skills. Faculty development program will serve to foster and enhance their pedagogical competencies.

-   The Educational managers can also use methodology, instrument and a system of questionnaire of the research to evaluate teachers’ pedagogical competence.

-   The study would provide administrators insights and ideas on how they can manage pedagogical competence of teachers effectively and successfully.

* Recommendations for further studies:

- The research on correlates to fostering pedagogical competence for teachers should be expanded in many colleges of Economics and in general colleges at Thai Nguyen province,  in order to launch a faculty development program to improve teachers’ pedagogical competence more effective.

Các bài liên quan