Thông tin luận án

Ngày 19-05-2014

Thông tin luận án của NCS. Phạm Đăng Tứ

Tên đề tài luận án: Kiến tạo môi trường dạy học toàn diện tại Đại học Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Khoá đào tạo: 2009 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Bella R. Muello

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

Đơn vị cấp bằng: Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.  Luận án đánh giá về điều kiện dạy học của các trường thuộc Đại học Thái Nguyên dựa trên các yếu tố: Cơ sở vật chất; Xã hội; Tâm lý; Quản lý; Giảng viên và Sinh viên.

2.  Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố để kiến tạo môi trường dạy học toàn diện theo thứ tự là: Giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất tiếp theo là tâm lý, xã hội và cuối cùng là yếu tố quản lý.

3.  Luận án đã chỉ ra rằng kiến tạo môi trường dạy học toàn diện là tạo ra một môi trường an toàn, tích cực, lành mạnh, đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại, các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường xung quanh quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sang tạo của người học trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.

4.  Luận án không những giải quyết cân bằng giữa lý thuyết và thực hành mà còn giải quyết sự mẫu thuẫn giữa môi trường học tập trong nhà trường và môi trường làm việc thực tế còn nhiều bất cập hiện nay. Đây là một vấn đề mang tính cấp thiết và khả thi.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng:

-    Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn thông tin có giá trị cho các đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Thái Nguyên sử dụng để xác định và điều chỉnh các yếu tố cần thiết sao cho hoạt động dạy và học trong Nhà trường luôn trong điều kiện tốt nhất.

-    Đại hoc Thái Nguyên có thể tham khảo kết quả của luận án để xây dựng quy trình, kế hoạch hành động và chiến lược phát triển môi trường dạy học cho các trường thành viên.

-    Các cấp quản lý có thể tham khảo để xem xét, bổ sung, hoàn thiện các chính sách sao cho môi trường dạy học của từng đơn vị đào tạo được tốt nhất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới thực tiễn giáo dục đại học hiện nay.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

-    Nghiên cứu cần được tiếp tục trong các trường đại học học khác để có kết quả so sánh, điều này sẽ đảm bảo tính khoa học và chính xác của nghiên cứu.

-    Mở rộng đánh giá cho các trường đại học dân lập và các cấp giáo dục khác trên cả nước để chúng ta có thể có được một bức tranh toàn cảnh về giáo dục đạo đức hiện nay đây là thông tin hữu ích cho Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như chính phủ Việt Nam.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Pham Dang Tu  (Kevin)

Research title: Creating a holistic conducive teaching - learning enviroment at Thai Nguyen University

Major: Educational Management                          

Training course: 2009 - 2014

Scientific supervisor: Dr. Bella R. Muello

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam.

Type of program: International joint training program on Doctor of Educational Management, between Thai Nguyen University Vietnam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1.  The dissertation assessed of the conditions in the teaching - learning at Thai Nguyen University based on the factors: facilities, psychology, management, lecturers, students and socioeconomic factors.

2.  The factors that affect the teaching - learning environment comprehensively at Thai Nguyen University. The results showed that the most important factors affecting the overall learning environment are factors related to lectures, students, facilities and then followed by the factors of psychology, society and management.

3.  The dissertation indicated that the development of the teaching - learning environment has created a comprehensive, safe, positive and healthy environment to meet the requirements of the facilities, modern teaching facilities, and relationships inside and outside schools as well as to promote the active, creative, initiative abilities of the learners during the learning process.

4.  The dissertation not only helps to balance between theory and practice, but also solve the conflict between the learning environment and practical working environment which has been several inadequacies nowadays. This is a urgent and feasible matter.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

* Application feasibility:

-    The results of the dissertation research are the source of valuable information for the training subsidiaries of Thai Nguyen University. These are used to determine and adjust the essentials so that teaching and learning activities in universities always in the best condition.

-    Thai Nguyen University can refer to the dissertation results to create a process, plans and strategies for develop teaching environment for subsidiaries.

-    The management levels can refer to evaluate, supplement and complete the policies so that the each teaching environment of subsidiaries is the best and meet the requirements of practical innovation in higher education nowadays.

* Recommendations for further studies:

-    Future study may be conducted involving more university to compare and evaluate compare and evaluate the teaching - learning environment at other universities. This will ensure the accurate and scientific matter.

-    Expanding the ranking assessments in the private universities and the various types of training in the country, so we will have the complete picture of the teaching - learning environment in the country. This information is useful for MOET as well as for Vietnamese Government.

Các bài liên quan