Thông tin luận án

Ngày 22-05-2014

Thông tin luận án của NCS. Bùi Quang Chuyện

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Đánh giá việc quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số đào tạo: 62 14 05 01

Khoá đào tạo: 2010 - 2014

Họ và tên người hướng dẫn: TS. TERESITA DE LA CRUZ

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines

Đơn vị cấp bằng:  Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án cho thấy sự cần thiết phải đánh giá việc quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học nói chung và các trường đại học của Bộ Công Thương nói riêng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo để phấn đấu Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

2. Luận án đã tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế đối với cán bộ quản lý, giáo viên (ở các độ tuổi, số năm kinh nghiệm, trình độ học vấn, giới tính khác nhau) về sáu tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng đào tạo của các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương, gồm: (i) sứ mệnh và mục tiêu; (ii) chương trình đào tạo; (iii) hoạt động đào tạo; (iv) quản lý nhân viên và giáo viên; (v) nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; (vi) cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập.

3. Thông qua kết quả khảo sát các cán bộ quản lý và giáo viên các trường đại học cho thấy trong các tiêu chuẩn cơ bản nêu trên, tiêu chuẩn về sứ mệnh và mục tiêu là quan trọng nhất. Có 60,35 % số người được khảo sát rất đồng ý (SA); chỉ có 5,1% số người không đồng ý (SD). Các tiêu chuẩn khác đều được đánh giá  ở mức đồng ý (A).

4. Luận án đã đưa ra nguyên tắc lựa chọn và các giải pháp để phát triển, nâng cao việc quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học thuộc Bộ Công Thương. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến mục tiêu (ngắn hạn và dài hạn) của các trường đại học trong việc đáp ứng nhu cầu đào tạo của đất nước; đánh giá nội dung quản lý, chương trình đào tạo; hoạt động đào tạo; quản lý đội ngũ; trang thiết bị học tập. Ngoài ra, quan tâm đến việc nâng cao tính tự chủ về tài chính; chất lượng mong đợi của sinh viên.v.v..

5. Luận án khuyến nghị các cơ quan quản lý về giáo dục (Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công Thương), các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương trong việc nâng cao trách nhiệm đối với công tác đánh giá chất lượng đào tạo trong nhà trường.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-  Trên cơ sở sử dụng bộ phiếu khảo sát này của luận án, các trường tiến hành khảo sát các đối tượng trong trường. Xây dựng quy trình, kế hoạch tự đánh giá chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-  Các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương ứng dụng kết quả nghiên cứu này để đề ra một số giải pháp quan trọng về quản lý chất lượng đào tạo trong các trường đại học, đồng thời xác định các nguyên nhân thành công và đề xuất biện pháp áp dụng triển khai.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

-  Nghiên cứu thực hiện đánh giá việc quản lý chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành tại Quyết định số: 65  /2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 01 trong các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương, sau đó đánh giá toàn bộ việc quản lý chất lượng đào tạo của tất cả các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương.

-  Nghiên cứu sâu hơn về mục tiêu, sứ mệnh và hoạt động đào tạo của các trường đại học trong nước và mô hình quản lý chất lượng đào tạo của một số trường đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và Thế giới./.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Bui Quang Chuyen (Fable)

 

Research title: Assessment of quality management training of Universities under the MOIT

Major: Educational Management

Training course: 2010 - 2014

Scientific supervisor: Dr. TERESITA DE LA CRUZ

Training location: The University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam.

Type of program: International joint training program on Doctor of  Educational Management, between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

   1.The dissertation reveals the need for assessing training quality management of universities in general, and universities under the Ministry of Industry and Trade in details, in current period and the coming years to promote Vietnam basically becomes to a modernized industrial nation in 2020.

   2.The dissertation focuses on researching, investigating to managers, teachers (regards to alternative ages, experienced years, degree levels and genders) about six basic standards to assess training quality of universities under the Ministry of Industry and Trade as followings: (i) missions and objectives, (ii) training programme, (iii) training activities; (iv) staffs and teachers management; (v) scientific research, application, development and technologies transition; (vi) infrastructures and equiqments.

   3. By investigating the managers and teachers of universities, the outcome document recognizes in basis standards as mentioned above, standard of missions and objectives is the most important. 60,35% of total interviewers are strongly agreed while 5.1% of the total are strongly disagreed. The result of the other standards are agreed.

   4. The dissertation offers optional regulations and measures to develop, improve the training quality management of universities under the Ministry of Industry and Trade. It especially focus on objectives (short-term and long-term) of universities in meeting the training demands of the nation; assessing the content of management, training programmes, training activities, staffs management, study equipments. On the other hand, it also concentrates on improving the independence of finance, desire quality of students…

   5. The dissertation recommends training management agencies (Ministry of Training and Education, Ministry of Industry and Trade), universities under Ministry of Industry and Trade in improving responsibility to assess training quality of these universities.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

* Application feasibility:

-  Based on the using this survey of dissertation, universities will implement to evaluate their subjects. Besides, they also will built a process, training quality self-evaluation plan according to the standards of Ministry of Training and Education.

-  Universities under Ministry of Industry and Trade can apply this research outcomes to create important solutions of training quality management, while identifying successful reasons and initiate an implementation application method.

*  Problems are still needed to research:

-  Researching and assessing training quality management according to standards of Ministry of Industry and Trade’s Decision No.65/2007/QĐ-BGDĐT dated 01 November 2007 at one of universities under Ministry of Industry and Trade, after that assessing entire training quality management of all universities under MOIT.

Researching more deeply about objectives, missions and training activities of  domestic universities and training quality management model of top universities in Asia region and global./.

Các bài liên quan