Thông tin luận án

Ngày 23-05-2014

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hồng Kông

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý Khoa học cấp cơ sở tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục.

Khoá đào tạo: 2010 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Teresita V. dela Cruz

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

Đơn vị cấp bằng:  Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án cho thấy sự cần thiết phải đánh giá việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các trường đại học thành viên trong Đại học Thái Nguyên.

2. Luận án đã tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế đối với nghiên cứu viên và giảng viên tại trường đại học thành viên của đại học Thái Nguyên về năm yếu tố cơ bản đánh giá chất lượng quản lý nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các trường đại học trực thuộc đại học Thái Nguyên, gồm: (i) Nhân sự; (ii) Chính sách; (iii) kinh phí; (iv) Cơ sở vật chất; (v) Các hướng nghiên cứu ưu tiên và các đề liên quan;

3. Kết quả khảo sát các giảng viên và nghiên cứu viên cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về đánh giá thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngoại trừ vấn đề cần phải tổ chức hoạt động đào tạo/hội thảo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ tham gia nghiên cứu khoa học với Khi-bình phương 24,407 và đối với cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu cần có phòng/ diện tích ICT thích đáng với Khi-bình phương 17,110.

4. Luận án đã đưa ra hướng dẫn thực hiện nghiên cứu khoa học dựa trên kết quả khảo sát về thực trạng quản lý khoa học của các đơn vị.

5. Kết quả khảo sát cho thấy Hướng dẫn thực hiện nghiên cứu khoa học đề xuất ra được chấp nhận với trọng số trung bình về tính chính xác 2,47; tính tường minh 2,72; phù hợp với các quy định chung 2,73; tính linh hoạt và khả năng áp dụng 2,78.

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được áp dụng trực tiếp vào quản lý giáo dục theo các cách sau đây:

-  Cải thiện công tác quản lý khoa học cấp cơ sở tại các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên và giúp cho công tác quản lý khoa học trở nên đơn giản, thuận tiện cho chính các nhà quản lý, góp phần tăng hiệu quả và chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Nghiên cứu về quản lý khoa học này có thể đóng góp trong việc đưa ra cách tiếp cận mới về công tác hành chính và quản lý khoa học cấp cơ sở tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

- Nghiên cứu này có sự phát triển được tiếp nhận và đưa vào triển khai. Giải pháp đề xuất đã được chấp thuận bởi các giảng viên và chuyên viên nghiên cứu.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

- Nghiên cứu sâu hơn về hoạt động quản lý khoa học của các trường đại học trong nước và mô hình quản lý khoa học của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Cần xây dựng chính sách và chế độ liên quan đến nghiên cứu khoa học sao cho phù hợp với chính sách của quốc gia nhằm tạo ra lợi nhuận, lợi ích cho cộng đồng cũng như cho đất nước.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Nguyen Hong Kong (Tiger)

Research Title: Research Management at University Institutions Level at Colleges of Thai Nguyen University: A Proposed Research Manual Of Operation

Major: Educational Management

Training course: 2010 - 2014

Scientific supervisor: Dr.Teresita V. dela Cruz

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam

Type of program: International joint training program on Doctor of Educational Management, between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University - Philippines

Degree granting institution: Southern Luzon State University,    Philippines

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1.The dissertation reveals the need for assessing training quality management of colleges in Thai Nguyen University.

2.The dissertation focuses on researching, investigating to managers, teachers (regards to alternative ages, experienced years, degree levels and genders) about six basic standards to assess training quality of universities under the Ministry of Industry and Trade as followings: (i) human resource, (ii) policy, (iii) funding; (iv) facility; (v) priority research direction and relevant issues.

3. Almost all of the statements indicate no significant difference between the responses of the teachers and the research staff to the status of existing research management except for research personnel being exposed to trainings/ seminars to strengthen research operations in institutions with a chi-square of 24.407 and on research facility having research ICT room/area with chi-square of 17.110.

4. A research manual of operation has been proposed based on the results of the probe on the research management status of the institutions.

5. The developed research manual of operation is found to be acceptable with respect to accuracy with 2.74 average weighted mean, clarity with 2.72 AWM, authenticity with 2.73, and adaptability and usability with 2.78.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENTATION FOR FURTHER STUDIES

* Application feasibility:

Applicability in practice: results of the dissertation can be applied directly in the field of education management in the following ways:

- To improve the research management in the institutional level at the colleges of the Thai Nguyen University and help the research management become simpler and more convenient to managers themselves; contribute to improvement quality and quantity of the published researches and the scientific applications may become limitless.

- This study on research management may contribute in giving new dimension in the administration and supervision at institutional level in colleges of the Thai Nguyen University. The study may provide administrators with the clear idea on how effective and successful the proposed research manual of operation is in the work as research administrators.

- There has been a developed research manual in this study which is ready for adoption and implementation.

* Recommendations for further studies:

- Researching more deeply about research management of domestic universities and research management model of top universities in Asia region and global.

- Research priorities and relevance may be set in conformity with that of national agenda for research to produce more beneficial and profitable outputs./.

Các bài liên quan